Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet inrättade den 11 januari 2016 en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument/klient och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Begreppet ”konsument” definieras som; en fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten. Således är inte företag eller andra juridiska personer att anse som konsumenter och kan inte vända sig till Konsumenttvistnämnden.

Om klienten är missnöjd med det arbete advokaten/biträdande juristen har utfört, ska klienten i första hand kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Det kan t ex vara att komma överens om en minskning av debiterat arvode eller annan kompensation.

Om det inte går att nå en samförståndslösning måste advokaten upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Om klienten vänder sig till konsumenttvistnämnden är advokaten skyldig att medverka i nämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa anmälan. En annan förutsättning för att tvisten ska kunna prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte handläggs eller är avgjord av domstol.

För att Konsumenttvistnämnden ska kunna pröva tvisten, ska klienten komma in med sina klagomål inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten (preskription).

Konsumenttvistnämnden når man på följande sätt:

Post: Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post: konsumenttvistnamnden[at]advokatsamfundet.se

Tel: 08-459 03 00
Telefontid: 09.00-12.00