Vem har rätt till dina bilder på nätet?

Vi lever i en tid där det vurmas för att den personliga integriteten skall värnas. Samtidigt lägger vi ogenerat ut stora delar av vår vardag i både text och bild på sociala medier. Men vad händer egentligen med den information och framför allt de bilder som vi lägger ut? Vem äger bilden och vem äger rätt att använda den?

Äganderätten, kallad upphovsrätt, till bilder (och andra dylika immateriella ting) tillkommer den som har skapat alstret. Upphovsrätt omfattar litterära och konstnärliga verk, t.ex. fotografier, musik, skönlitterära eller beskrivande texter m.m. i enlighet med 1 kap 1 § Upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten uppkommer automatiskt när verket skapas och är inte ett skydd som man behöver ansöka om. För att ett verk ska vara skyddsvärt i lagens mening krävs att det har verkshöjd. Det innebär att verket ska ha en sådan individuell särprägel att två av varandra oberoende personer rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat. Upphovsrätten innebär en ensamrätt att förfoga över verket och göra det tillgängligt för allmänheten, 1 kap 2 § URL. 

Den enskilt största aktören inom sociala medier, med ett enormt antal delade bilder varje dag, är Facebook med ca 1,6 miljarder aktiva användare världen över. Med jämna mellanrum dyker det upp arga röster som beklagar sig över att Facebook utnyttjar sina medlemmar och att Facebook äger alla bilder som läggs upp på sajten. Vad är det egentligen som gäller?

Läste du noggrant igenom användarvillkoren när du registrerade dig som medlem? Förmodligen klickade du bara på ”godkänn” (som de flesta andra) för att komma vidare. Tar man sig tiden att läsa användarvillkoren framgår det tydligt att Facebook inte gör anspråk på äganderätten till bilderna som delas. Genom att godkänna användarvillkoren ger man dock Facebook behörighet, om än icke-exklusiv, att fritt använda allt material som läggs upp, under tiden som man har kvar sitt konto. Behörigheten innebär att Facebook har rätt att överföra och vidarelicensiera materialet till en tredje part, var som helst i världen, utan att någon ersättning utgår.

Upphovsrätten består av två delar, den ekonomiska och den ideella delen. Den ekonomiska delen (förfoganderätten) är en ensamrätt och innebär att endast upphovsmannen har rätt att framställa exemplar, sprida, visa och överföra verket. Den ekonomiska delen av upphovsrätten kan helt eller delvis avtalas bort genom att överlåtas eller upplåtas. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver om verket görs tillgängligt för allmänheten. Den ideella delen kan inte avtalas bort utan endast efterges ”såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket”, 1 kap 3 § URL.

Genom att bli medlem i Facebook avtalar man alltså bort en del av den ekonomiska upphovsrätten till det man publicerar, medan den ideella rätten kvarstår. Själva upphovsrätten ligger kvar hos upphovsmannen (medlemmen), men Facebook har rätt att förfoga över materialet. När du avslutar ditt konto eller tar bort dina bilder upphör Facebooks rätt att förfoga över desamma. Har du delat bilder med andra och dessa inte har tagit bort dem så kvarstår dock Facebooks rättigheter att använda materialet.

Instagram, som ägs av Facebook, är den fjärde största aktören med 430 miljoner användare. Instagrams användarvillkor är snarlika Facebooks och de gör heller inte anspråk på upphovsrätten till bilderna och videoklippen som läggs upp.

Användarvillkoren innebär att dina bilder kan användas av en tredje part i t.ex. reklamsyfte. Den tredje parten behöver inte ange varifrån bilden kommer. När det gäller Instagram gäller detta endast de bilder som läggs upp i öppna profiler, men inte om du har en privat, stängd, profil. Tänk dig dock för om du delar bilder via Instagram och samtidigt publicerar dem på exempelvis Facebook.

I de allra flesta fall är naturligtvis våra privata bilder inte intressanta för vare sig aktörer inom sociala medier eller tredje part, men det är ändå viktigt att känna till vilka regler som gäller. Som enskild har man ett stort ansvar för vad man lägger upp på nätet.