Ensamkommande barn och ansvaret för deras offentliga biträde när god man inte förordnats.

Förra året ansökte ca 7 000 ensamkommande barn om asyl i Sverige. I år har myndigheterna gjort en prognos där man kommit fram till att det väntas komma 12 000 ensamkommande barn. Detta kommer att medföra att det blir allt vanligare att vi som arbetar med denna typ av ärende förordnas som offentligt biträde för ensamkommande barn, som därtill är ställföreträdare till dess att en god man utses.

Vem faller in under benämningen ensamkommande barn? En person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är utan sällskap av sina föräldrar eller annan vuxen ställföreträdare räknas som ett ensamkommande barn.

Vad har man för ansvar som offentligt biträde inom migrationsrätten när man förordnas som offentligt biträde för ensamkommande barn? Det finns en bestämmelse i 18 kap 3 § utlänningslagen som stadgar följande:

”Den som är förordnad som offentligt biträde för ett barn som saknar vårdnadshavare här i landet är utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Detta gäller dock inte om det finns en god man för barnet enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn”

Detta innebär att så länge de ensamkommande barnen inte har en god man så är det de offentliga biträdena som måste ta ansvar för barnen. Det är Migrationsverket som ansvarar för att det tilldelas ett offentligt biträde för ett ensamkommande barn, som kan ta vara på barnets rättigheter. Det finns en bestämmelse i 18 kap 1 § utlänningslagen (2005:716) som föreskriver att offentligt biträde ska förordnas i utlänningsärenden om det inte kan antas att behov av biträde saknas. I asylärenden där det rör sig om exempelvis utvisning eller avvisning finns det en presumtion för att offentligt biträde ska förordnas. Utöver de lagar som reglerar bestämmelserna avseende offentliga biträden t.ex. ”Lagen (1996:1620) om offentligt biträden” finns det inom myndigheterna (exv. inom Migrationsverket) interna riktlinjer och anvisningar vad gäller förordnande av offentliga biträden.

Migrationsverket har ett övergripande ansvar för mottagandet av de ensamkommande barn vilket framgår av 2 § lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137). Vidare ska Migrationsverket vad gäller de ensamkommande barnen anvisa åt en kommun att ta hand om boende m.m., vilket framgår av 3 § lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137).

Det är kommunen som ansvarar för att en god man utses åt det ensamkommande barnet. Har kommunen utsett en god man för det ensamkommande barnet så är det även denna som ansvarar för att det ensamkommande barnet söker asyl samt att andra rättigheter bevakas för barnet, vilket i sig innebär att så fort det ensamkommande barnet har fått en god man utsedd så upphör ansvaret vad gäller ställföreträdarskap för det offentliga biträdet som annars bär på detta ansvar.

Vad innebär ett ställföreträdarskap för ett offentligt biträde, vilket ansvar har man? Enligt de riktlinjer som överförmyndaravdelningen i Malmö stad har utfärdat vad gäller ställföreträdarskap framgår det att uppgifterna för en ställföreträdare är uppdelade i tre områden:

  • Det juridiska området, vilket kortfattat innebär att bevaka huvudmannens rätt.
  • Det ekonomiska området, vilket innebär att förvalta huvudmannens egendom.
  • Det sociala området, innebär att man ska sörja för huvudmannens person

Ställföreträdarens uppgift och uppdrag varierar dock beroende på huvudmannens situation. Ett ensamkommande barn ska enligt Rädda Barnen ha rätt till en god man inom 24 timmar, men denna tidsgräns överskrids ofta, vilket tydligt märks eftersom offentliga biträden ofta vid förordnandet får information om att det ensamkommande barnet ännu inte har fått någon god man.

Är det rimligt att överlämna ansvaret vad gäller ställföreträdarskapet i samtliga ovanstående områden till de offentliga biträdena när de förordnas som biträde för ett ensamkommande barn och kommer samtliga områden att tillvaratas på ett adekvat sätt?

I prop. 2004/05:136, ”Stärkt skydd för ensamkommande barn” regleras den gode mannens ansvar-och arbetsuppgifter och det framgår bl.a. att den gode mannen ska träda in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och ska således ansvara för barnets personliga förhållanden samt sköta dess angelägenhet. Detta innebär kortfattat att ovanstående områden ska täckas.

En god man ska enligt föräldrabalkens 11 kap 12 § vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.” Vidare framgår det av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting att man som god man ska vara särskilt lämpad för arbete med barn i utsatt situation och detta är bara en av flera punkter som tas upp under krav som ska uppfyllas av en god man.

Ett offentligt biträde som förordnas av Migrationsverket ska kunna uppfylla alla de krav som ställs upp vilket inte kan vara rimligt med tanke på att det inte är självklart att man som offentligt biträde har den kompetens som krävs när uppgifterna sträcker sig utanför det juridiska området. När det rör sig om barn i utsatt situation är det enligt min mening extra viktigt att man ordnar med en god man som har den kompetens som krävs på ett skyndsamt sätt. Den 24 timmarsgräns som Rädda Barnen förespråkar ska absolut inte överskridas. Jag anser att man kan hjälpa det ensamkommande barnet på ett säkrare och tryggare sätt genom att förordna en god man så fort som möjligt, från det att barnet kommer till Sverige.

Den grundläggande frågan, som uppkommer i dessa fall är huruvida det offentliga biträdet, som förordnas av staten, dvs. Migrationsverket, för ett ensamkommande barn kan komma att tillvarata barnets rättigheter inom alla områden på ett adekvat sätt. Svaret blir nog tyvärr att det brister på en del områden och det enda området som vi jurister enligt min mening kan upprätthålla är det juridiska. Jag tycker att man borde ställa krav på Migrationsverket att utbilda och informera de offentliga biträden som är särskilt intresserade och lämpade att ta dessa förordnanden, samt att säkerställa att man får betalt för det arbete man lägger ner som ställföreträdare för barnet.