Vad innebär den nya och tillfälliga lagen inom utlänningsrätten?

Den 21 juni 2016 antog Riksdagen en tillfällig lag inom utlänningsrättens område, vilket innebär att två parallella lagar kommer att vara tillämpliga samtidigt. Detta medför bl.a. att den tillfälliga lagen, som har fått SFS nummer 2016:752, ska gälla om det finns bestämmelser som skiljer sig från bestämmelserna i utlänningslagen (2005:716). Enligt riksdagens beslut[1] ändras dels lydelsen i en rad olika bestämmelser (4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3-3 b, 6, 8, 16, 17 a och 18 §§ och 12 kap. 18-19 a §§), dels införs en helt ny paragraf i utlänningslagen 1 kap 1 a § (2005:716), som belyser det som nämnts ovan gällande tillämpningen, bestämmelsen stadgar att:

”Om det i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska de bestämmelserna gälla.”[2]

Den tillfälliga lagen heter ”Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, det är tänkt att den enbart ska tillämpas från den 20 juli 2016 och tre år framåt, d.v.s. fram t.o.m. den 19 juli 2019.

Den intressanta frågan som ska diskuteras i denna blogg är: Vad kommer den nya och tillfälliga lagen att innebära inom utlänningsrättens område?

Kortfattat innebär den tillfälliga lagen att Sverige ska anpassa sitt regelverk till miniminivån enligt EU-rätten och de internationella konventionerna. Den tillfälliga lagen innehåller bestämmelser om tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande detta gäller dock inte kvotflyktingar. D.v.s. tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla som räknas som skyddsbehövande. Om utlänningen får flyktingstatus ska uppehållstillstånd gälla i tre år. Dock kan kortare tid komma att beslutas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller allmänna ordningen kräver det. Ett tillstånd får dock aldrig vara kortare än ett år. Utlänningar som får status som alternativt skyddsbehövande kan få uppehållstillstånd i 13 månader.

Vidare innebär den tillfälliga lagen begränsade möjligheter till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd. De begränsade möjligheterna till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd kommer dels att innebära att rätten till familjeåterförening begränsas, dels kommer uppehållstillståndet att vägras om någon av makarna är under 21 år.

En annan förändring som tillkommer i och med att den tillfälliga lagen träder i kraft är det skärpta försörjningskravet. Försörjningskravet kommer att innebära att anknytningspersonen ska kunna försörja sig själv samt den anhörige. Dessutom krävs en bostad av tillräcklig storlek och standard som täcker kravet för såväl anknytningsperson som den anhörige. Dock görs det undantag vad gäller det utökade försörjningskravet om anknytningspersonen är ett barn.

Det kommer inte heller vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd till övrigt skyddsbehövande enligt 4 kap 2 a § Utlänningslagen (2005:716). Bestämmelsen i 5 kap 6 § utlänningslagen (2005:716) innebär att uppehållstillstånd p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter endast kommer att beviljas om det skulle innebära att man bryter mot en svensk konventionsförbindelse att utvisa eller avvisa utlänningen.

Även bestämmelserna vad gäller anknytning kommer att skärpas. Ett uppehållstillstånd på grund av anknytning kommer enbart att kunna beviljas om ett nekande skulle innebära att det strider mot vad som följer av de konventioner som Sverige skrivit under.

Den tillfälliga lagen kommer dock inte att tillämpas vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd från ett barn eller en vuxen som ingår i samma familj som ett barn, om barnets ansökan registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november år 2015 eller tidigare. Detta innebär i princip att alla andra personer som inte faller in under kriteriet (dvs. ett barn eller en barn familj som registrerat sin ansökan innan den 24 november 2015 eller tidigare) som ställs ovan kommer att prövas gentemot de nya samt tillfälliga reglerna i utlänningslagen som träder i kraft den 20 juli 2016.

Frågan som ställdes i denna blogg var; Vad kommer den nya och tillfälliga lagen att innebära inom utlänningsrättens område? Svaret är definitivt inte uttömmande på något sätt och det som tagits upp här ovan är enbart en kortfattad genomgång. Den stora förändringen är i princip detsamma som den tillfälliga lagens namn, d.v.s. att man begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Permanenta uppehållstillstånd kommer som grundregel enbart att beviljas om utlänningen har en anställning som uppfyller alla kraven som ställs upp vad gäller uppehållstillstånd p.g.a. arbete eller också om skyddsskälen kvarstår. Hur detta ska gå till eller hur det kommer att fungera är en bra fråga, som bäst kan komma att besvaras genom att invänta praxis på området.

Bekime Besatari, biträdande jurist

[1] Prop. 2015/16:174, bet 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303.

[2] SFS 2005:716.