Om du är missnöjd med en advokat/biträdande jurist

Alla advokater, och därmed också biträdande jurister som är anställda på en advokatbyrå, står under Advokatsamfundets tillsyn.

Alla advokater och biträdande jurister måste följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed framgår av Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed.

Om du är missnöjd och anser att vi i vårt arbete med ditt ärende har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Anmälan till disciplinnämnden måste vara skriftlig och måste vara undertecknad av dig personligen.

Det kostar ingenting att göra en anmälan till disciplinnämnden. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.

När en anmälan kommer in till disciplinnämnden underrättas advokaten som är berörd. Om det är en biträdande jurist som blivit anmäl så är det dennes principal, dvs. ansvarig advokat, som kontaktas av disciplinnämnden. Den anmälde advokaten får yttra sig över de anmärkningar som har framförts och anmälaren får i sintur tillfälle att kommentera yttrandet. När skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har agerat i strid med god advokatsed.

En advokat som har agerat i strid med god advokatsed tilldelas en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran (det ”lindrigaste”), varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande, utan att någon disciplinär påföljd utdelas.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren.