Allmänna villkor

IMG_2451
ALLMÄNNA VILLKOR
för advokatuppdrag hos Advokatbyrån  Limhamnsjuristen AB

1. Tillämpningsområde Dessa villkor skall gälla för uppdragsavtalet mellan klienten och  advokaten/hennes biträden/Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB (nedan kallad  ”Advokatbyrån”).

2. Förhållandet till god advokatsed m m Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte gäller p g a  tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Advokatuppdraget Som huvudregel, när en presumtiv klient kontaktar Advokatbyrån, bokar vi in  tid för ett personligt möte. Avsteg från detta kan göras av geografiska skäl. I  dessa fall har vi en e-postdialog som följs upp av muntlig kontakt för att inga missförstånd ska uppstå. Klienten får be­skriva sitt problem och vi kan bedöma och förklara  vilka möjligheter vi har att biträda klienten i den aktuella situationen. Vi  försöker också göra en bedömning av sannolikhetsgraden till framgång i ärendet.  Därefter kan vi gemensamt formulera upp­draget i ett skriftligt avtal. I  början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen/begränsningen  av våra tjänster samt om vilka personer som skall arbeta med uppdraget.  Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas och vi kan komma att  behöva byta personer i teamet. Klienten  har tillgång till Advokatbyråns samlade kompetens i form av samtliga jurister.  Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbeta i ett  enskilt uppdrag. Advokatbyrån åtar sig uppdraget som ett uppdrag för  Advokatbyrån och inte som ett uppdrag för en enskild advokat/jurist. Samtliga  delägare och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor.  Delägare och övrig personal har därför inte något personligt ansvar gentemot  klienten utöver vad som följer av tvingande regler.

4. Avtal med klienten Vid uppdrag som inte är av ”enklare beskaffenhet” skriver vi avtal med våra  klienter. Ett avtal tydliggör och avgränsar uppdragets omfattning och är en  trygghet för båda parter. Det är viktigt att redan vid första mötet tydliggöra  och definiera vad klienten önskar att vi ska göra för honom/henne, och att vi  tydliggör vad vi inte kan göra. I vårt avtal anger vi också vår arvodesdebitering, hur betalning ska ske  och en del öv­riga villkor för uppdraget. Klienten får alltid en kopia av den  skiftliga överenskommelsen (avtalet), i vilken vårt uppdrag sammanfattas och  vår överenskommelse om arvodesdebitering och ansvarsbegränsning anges.

5. Arvodesdebitering och dröjsmålsränta I uppdragsavtalet eller på annat sätt ska Advokatbyrån lämna  uppgift om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som  kommer att tillämpas. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett  uppdrag beaktas bl a uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och  betydelse samt Advokatbyråns special-/spetskompetens. Antar  Advokatbyrån uppdrag med författningsenlig ersättningsnorm (ex rättshjälp,  offentlig försvarare, offentligt biträde) eller med ersättningsnorm från  försäkringsgivare (rättsskydd) eller liknande, skall avtal om arvode enligt  normen anses föreligga. Arvode  debiteras genom löpande fakturering varje månad, a conto-betalning eller  fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån avgör vilken  faktureringsrutin som i varje enskilt ärende skall tillämpas. Med  delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av advokatens arbete  som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Saknar  faktura bestämd förfallodag skall betalning ske senast en månad från det  fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven  betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6. Förskott/deposition Till  täckande av arvode och omkostnader har Advokatbyrån rätt att begära förskott/. Förskottet är en  säkerhet för Advokatbyrån, som redovisas vid uppdragets avslutande.  Depositionen avräknas således inte från den debitering som sker löpande om inte  annat avtalats. Ränta utgår inte på det deponerade beloppet. Förskottsbetalade  medel deponeras på ett klientmedelskonto, avskiljda från Advokatbyråns egna  medel, och hanteras i enlighet med god advokatsed.

Om inte  Advokatbyrån har erhållit förskottet för annat specifikt ändamål, får deponerade  medel användas för betalning av fakturor ställda till klienten (men detta  påverkar inte klientens rätt att göra invändningar mot dessa fakturor).

7. Vårt arvode Enligt advokatsamfundets etiska regler skall en advokats arvode vara  skäligt med hänsyn tagen till flera faktorer. De omständigheter som har  betydelse vid bestäm­mandet av vad som är ett skäligt arvode, är bland annat  vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, art och  svårighetsgrad och uppdragets betydelse för klienten. Även advokatens/juristens  skicklighet, arbetets resultat och liknande omstän­digheter är relevanta för  denna bedömning. I inledningen av ett nytt uppdrag träffar Advokatbyrån alltid en  överenskommelse med klienten om principerna för arvodet och vilka  faktureringsrutiner som kommer att tilläm­pas i ärendet. Enligt erfarenhet är  det i de flesta ärenden lämpligast att ta en utgångspunkt i ärendets  tidsåtgång, och då avtalas oftast med klienten om en timnorm. Advokatbyråns  timarvode är 1 975 kr inkl. moms för privatpersoner och 2 400 kr exkl.  moms för företag. Utöver våra  arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar  vi begränsade utgifter för klientens räkning och debiterar dem i efterskott, men Advokatbyrån kan komma att begära förskott för utgifter eller komma att  vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning.

8. Rättsskydd I en del ärenden kan klienten ha möjlighet att ta i anspråk ett privat  försäkringsskydd till täckande av en del av sina arvodeskostnader. I de flesta  hemförsäkringar ingår nämligen ett moment som kallas rättsskydd. Omfattningen  av rättsskyddet varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, men en  generell förutsättning brukar vara att det är fråga om en tvist som kan prövas  i allmän domstol. Därtill kommer ett antal undantag och begränsningar för olika  typer av tvister, enligt vad som följer av de olika försäkringsvillkoren. För  en närmare uppfattning om eventuellt tillämp­ligt rättsskydd i ett särskilt  uppdrag, måste därför försäkringsvillkoren undersökas i det enskilda fallet. Advokatbyrån biträder gärna klienten med att undersöka möjligheterna att  utnyttja eventuell rättsskyddsförsäkring, och om klienten vill så tas  naturligtvis även hand om alla kontakter med försäkringsbolaget.

9. Faktureringsrutiner När och hur ofta det är lämpligt att fakturera i ett uppdrag beror på  ärendets typ och omfattning. I många ärenden som innebär ett löpande biträde, till exempel under en  boutredning eller en skilsmässa, där omfattningen av advokatens/juristens  arbetsinsats inledningsvis är oklar, är det oftast lämpligast med en löpande  delfakturering under ärendets gång. I andra ärenden, som till exempel biträde vid en konkret tvist eller  biträde med upp­rättande av handlingar, är däremot ofta slutlig fakturering vid  uppdragets avslu­tande att föredra, ibland i kombination med a conto fakturering  under ärendets gång. Med a conto fakturering menas fakturering av ett  försiktigt uppskattat värde av det arbete som har utförts fram till  faktureringstillfället. Belopp som fakturerats a conto redovisas och avräknas i uppdragets slutfaktura. Avräkning sker vid  uppdragets slut.

Ansvar för rättegångskostnader,  rättsskyddsförsäkring m.m. Om  uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att betala – helt  eller delvis – den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive  advokatarvoden). Oavsett om Advokatbyråns klient är vinnande eller förlorande  part måste denne betala för Advokatbyråns arbete och eventuella utlägg i  enlighet med dessa allmänna villkor.

10. Kommunikation Om  inte klienten har lämnat andra instruktioner får kommunicering ske med via  e-post och Internet även om det innebär risker ur säkerhets- och  sekretessynpunkt. Advokatbyrån påtar sig inte ansvar för skador som kan  uppkomma genom sådan kommunikation.

Advokatbyråns  spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller  filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post till Advokatbyrån  via telefon.

11. Advokatbyrån etiska och lagstadgade skyldigheter All  personal hos Advokatbyrån är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds  Vägledande regler om god advokatsed (se www.advokatsamfundet.se) samt en rad  andra regler och lagar, bl.a. om advokatsekretess, hantering av intressekonflikter,  åtgärder mot penningtvätt, hantering av insiderinformation samt begränsningar  gällande handel i finansiella instrument.

Vid  bristande överensstämmelse mellan god advokatsed eller bestämmelse i sådana  andra regler eller lagar, å ena sida, och dessa allmänna villkor (eller andra  villkor för uppdraget), å andra sidan, har de först nämnda bestämmelserna  företräde.

12. Identitetskontroll Enligt lag måste Advokatbyrån för  vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och  vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och  ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Därför klienten  komma att bli ombedd att visa bl.a. identitetshandlingar och lämna annan  information.

Nya  klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.

13. Misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering Advokatbyrån  är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller  terrorismfinansiering till Finanspolisen. Advokatbyrån är enligt lag förhindrade  att underrätta klienten om att sådana misstankar föreligger och om att sådan  anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

14. Ansvar för rådgivning Om inte annat  är avtalat, är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten  eller riktigheten av den information som klienten eller andra  tillhandahållit Advokatbyrån i samband med utförandet av uppdraget och inte  heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande,  felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än advokaten/juristen själv, delägare eller personal.

Advokatbyrån  är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till  följd av omständighet utanför Advokatbyråns kontroll som man skäligen inte  kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man  inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Advokatbyrån  är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till  följd av att denne använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i annat  sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

Såvida  uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är Advokatbyrån inte  ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av  att denne, som en konsekvens av arbetsresultatet eller rådet, påförts eller  riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

15. Ansvarsbegränsning Advokatbyrån, som omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring,  ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån  genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara  begränsat till 3.000.000 kronor.

16. Externa uppdragstagare Advokatbyrån kan komma att anlita extern konsult i ett  uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan konsult skall anses vara  oberoende av Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte för råd som sådan konsult  ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för de  arvoden eller kostnader konsulten debiterar. Det förhållandet att Advokatbyrån  har föreslagit eller rekommenderat konsulten medför således inte att  Advokatbyrån i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens  utförande av uppdraget. För det fall Advokatbyrån erlägger betalning till  extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig  till Advokatbyrån för denna kostnad.

17. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) I enlighet med ovannämnda lag informeras klienten om att de  personuppgifter, som lämnas till Advokatbyrån kommer, för att underlätta  ärendehanteringen, att användas i byråns ord- och textbehandling,  registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Advokatbyrån,  ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Handläggning  sker under lagstadgad sekretess. Klienten har rätt att, kostnadsfritt, en gång  per år få ta del av de personuppgifter, som finns registrerade om denne. Klienten  har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om  information eller rättelse skall vara skriftlig.

18. Uppsägning och frånträdande Klienten  har rätt att när som helst säga upp uppdraget. Av tillämplig lag respektive god  advokatsed följer i vilka fall Advokatbyrån har rätt eller skyldighet att  frånträda uppdraget. Vid uppsägning eller vårt frånträdande måste klienten  betala för det arbete som utförts och de kostnader som Advokatbyrån haft t.o.m.  dagen för uppdragets upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa  allmänna villkor.

19. Förfarandet vid klagomål och krav mot oss Det är viktigt för Advokatbyrån att det säkerställs att klienten är nöjd med  tjänsterna och att de uppfyller förväntningarna. Om klienten, av något skäl, är  missnöjd eller har klagomål skall underrättelse ske till Advokatbyrån så snart  som möjligt. Alternativt kan kontakt tas med Advokatbyråns ägare på ewa.w@limhamnsjuristen.se. På klientens  begäran kommer Advokatbyråns ägare att utreda klagomålen och försöka besvara de  frågor som kan finnas. Krav som har samband med rådgivning som Advokatbyrån har lämnat skall  framställas till Advokatbyråns ägare så snart som klienten har blivit medveten  om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare  än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan  utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella  omständigheterna var kända för klienten eller, efter rimlig efterforskning,  kunde ha blivit kända för klienten. Om klientens krav mot Advokatbyrån baseras på tredje mans,  skatteförvaltnings eller annan myndighets krav mot klienten skall Advokatbyrån  ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under  förutsättning att klienten hålls skadeslös. Om klienten reglerar, träffar  förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Advokatbyråns  samtycke, skall Advokatbyrån inte ha något ansvar för kravet. Om klienten  ersätts för något krav skall denne, som villkor för Advokatbyråns ersättning,  överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse  till Advokatbyrån eller till dess försäkringsgivare.

20. Tvister Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till Advokatsamfundets Konsumettvistnämnd alternativt till avgörande av svensk domstol.

21. Tillämplig lag Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk rätt.

22. Ändringar Dessa villkor kan komma att ändras av Advokatbyrån från tid till annan. Den  senaste versionen finns alltid på Advokatbyråns webbplats, www.limhamnsjuristen.se. Ändringar i  villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade  versionen lagts ut på vår webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa  villkor skall på klientens begäran översändas. Om avtal skrivs ska dessa  villkor bifogas avtalet.