Rättsområden

Sveriges lagböcker på rad i en bokhylla

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och förhållandet mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer. Vi kan hjälpa dig som arbetstagare som blivit utsatt för otillåtna åtgärder på arbetsplatsen. Vi erbjuder även vår hjälp till dig som arbetsgivare om du har fått problem med någon anställd, eller har andra arbetsrättsliga frågor. Vid arbetsrättsliga frågor är det ofta viktigt att agera snabbt, så att möjligheterna till rättelse inte går förlorad.

>> Läs mer om arbetsrätt här.

Brottmål

När ett brott har blivit begånget och anmält till polisen är det många som blir involverade. Det är målsägande (brottsoffret), den misstänkta, vittnen och anhöriga och därutöver försvarare, målsägandebiträde, åklagare och poliser. Både målsäganden och den misstänkta kan ha rätt till ett juridiskt ombud. Du har alltid rätt att själv önska/begära den du vill ska företräda dig som offentlig försvarare (enbart advokater) eller målsägandebiträde.

Vi åtar oss uppdrag som både offentlig och privat försvarare, samt som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

>> Läs mer om brottmål här.

Familjerätt

Familjerätt en är en del av civilrätten och reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och utomstående. Vi kan hjälpa dig att upprätta familjerättsliga dokument som äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt, gåvobrev, testamente, bouppteckning m.m. Vi kan även företräda dig i mål om vårdnad och umgänge, bodelning och arvstvister.

>> Läs mer om familjerätt här.

Fastighetsrätt

Köp av en fastighet och/eller en bostad kräver eftertanke och god juridisk kunskap. Det är av yttersta vikt att köpet regleras av ett bra avtal. Vi kan erbjuda våra tjänster vid köp och försäljning av fast egendom och bostadsrätt samt juridiska frågor som kan uppstå gällande din hyresrätt.

>> Läs mer om fastighetsrätt här.

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridiken är mycket omfattande. Vi kan erbjuda våra tjänster till patienter och anhöriga som råkat ut för t.ex. en vårdskada, hälso- och sjukvårdspersonal som har blivit anmälda och juridisk rådgivning till verksamhetschefer m.fl. inom hälso- och sjukvården. Vi kan även hjälpa till med ansökan om svensk yrkeslegitimation för utländsk vårdpersonal.

Vi har unik kompetens och erfarenhet inom området och åtar oss klienter över hela Sverige.

>> Läs mer om hälso- och sjukvårdsjuridik här.

Hästjuridik

Att köpa och sälja häst är svårt. Standardavtal som är vanligt förekommande inom branschen kan vålla mer problem än vad de gör nytta. Ett välskrivet avtal kan vara avgörande om det uppstår en tvist.

Vi kan erbjuda rådgivning, skriva och tolka avtal och hjälpa till vid en förestående eller uppkommen tvist.

>> Läs mer om hästjuridik här.

Migrationsrätt

Den som söker asyl i Sverige har oftast rätt till ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som förordnar biträdet och står för dess kostnader. Biträdet arbetar dock för den sökande och är helt frikopplad från Migrationsverket. Det är fritt att själv välja vem man vill ha som offentligt biträde.

Vi kan även bistå som ombud i ärenden gällande arbetstillstånd, anknytning, medborgarskap och uppehållsrätt. Den kostnaden får du själv stå för.

>> Läs mer om migrationsrätt här.

Musikjuridik

Det finns många frågor när man ger sig in i underhållningsbranschen och det är lätt att bli lurad. Vad innebär det, rent juridiskt, att publicera dina inspelningar på internet? Vilka rättigheter har du? Har du använt dig av något upphovsrättsskyddat material? Behöver du copyrightmärka?

Vi kan hjälpa dig att få svar på dina frågor, ge rådgivning och granska avtal. Vi kan också erbjuda föreläsningar i musikjuridik till exempelvis skolor och andra intressenter.

>> Läs mer om musikjuridik här.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt handlar om förutsättningarna att få ersättning för en skada och vem som är ansvarig för skadan. Ett skadestånd är en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.

Vi kan ge rådgivning och hjälpa dig att kräva ersättning från rätt motpart.

>> Läs mer om skadeståndsrätt här.

Tvångsvård

När någon blir föremål för tvångsingripanden från samhällets sida sker detta med utgångspunkt att det allmänna måste hjälpa eller skydda individen, från sig själv eller andra. Tvångsingripande innebär dock även en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna.

Vi kan erbjuda våra tjänster och åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn i ärenden om tvångsvård inom LPT, LRV, LVU och LVM.

>> Läs mer om tvångsvård här.