Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

för advokatuppdrag hos Advokatbyrån  Limhamnsjuristen AB

1. Tillämpningsområde
Dessa villkor skall gälla för uppdragsavtalet mellan klienten och advokaten/hennes biträden/Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB (nedan kallad  ”Advokatbyrån”).

2. Förhållandet till god advokatsed m m
Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte gäller p g a tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Advokatuppdraget
Som huvudregel, när en presumtiv klient kontaktar Advokatbyrån, bokar vi in tid för ett personligt möte. Avsteg från detta kan göras av geografiska skäl. I dessa fall har vi en e-postdialog som följs upp av muntlig kontakt för att inga missförstånd ska uppstå. Klienten får be­skriva sitt problem och vi kan bedöma och förklara vilka möjligheter vi har att biträda klienten i den aktuella situationen. Vi försöker också göra en bedömning av sannolikhetsgraden till framgång i ärendet. Därefter kan vi gemensamt formulera upp­draget i ett skriftligt avtal. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen/begränsningen av våra tjänster samt om vilka personer som skall arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas och vi kan komma att  behöva byta personer i teamet. Klienten har tillgång till Advokatbyråns samlade kompetens i form av samtliga jurister. Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbeta i ett enskilt uppdrag. Advokatbyrån åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Advokatbyrån och inte som ett uppdrag för en enskild advokat/jurist. Samtliga delägare och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor. Delägare och övrig personal har därför inte något personligt ansvar gentemot klienten utöver vad som följer av tvingande regler.

4. Avtal med klienten
Vid uppdrag som inte är av ”enklare beskaffenhet” skriver vi avtal med våra klienter. Ett avtal tydliggör och avgränsar uppdragets omfattning och är en trygghet för båda parter. Det är viktigt att redan vid första mötet tydliggöra och definiera vad klienten önskar att vi ska göra för honom/henne, och att vi  tydliggör vad vi inte kan göra. I vårt avtal anger vi också vår arvodesdebitering, hur betalning ska ske och en del öv­riga villkor för uppdraget. Klienten får alltid en kopia av den skiftliga överenskommelsen (avtalet), i vilken vårt uppdrag sammanfattas och vår överenskommelse om arvodesdebitering och ansvarsbegränsning anges.

5. Arvodesdebitering och dröjsmålsränta
I uppdragsavtalet eller på annat sätt ska Advokatbyrån lämna  uppgift om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som kommer att tillämpas. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bl a uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse samt Advokatbyråns special-/spetskompetens. Antar Advokatbyrån uppdrag med författningsenlig ersättningsnorm (ex rättshjälp, offentlig försvarare, offentligt biträde) eller med ersättningsnorm från försäkringsgivare (rättsskydd) eller liknande, skall avtal om arvode enligt normen anses föreligga. Arvode debiteras genom löpande fakturering varje månad, a conto-betalning eller fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån avgör vilken faktureringsrutin som i varje enskilt ärende skall tillämpas. Med  delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av advokatens arbete  som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Saknar faktura bestämd förfallodag skall betalning ske senast en månad från det  fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6. Förskott/deposition
Till täckande av arvode och omkostnader har Advokatbyrån rätt att begära förskott. Förskottet är en säkerhet för Advokatbyrån, som redovisas vid uppdragets avslutande. Depositionen avräknas således inte från den debitering som sker löpande om inte annat avtalats. Ränta utgår inte på det deponerade beloppet. Förskottsbetalade medel deponeras på ett klientmedelskonto, avskiljda från Advokatbyråns egna  medel, och hanteras i enlighet med god advokatsed.

Om inte Advokatbyrån har erhållit förskottet för annat specifikt ändamål, får deponerade medel användas för betalning av fakturor ställda till klienten (men detta påverkar inte klientens rätt att göra invändningar mot dessa fakturor).

7. Vårt arvode
Enligt advokatsamfundets etiska regler skall en advokats arvode vara  skäligt med hänsyn tagen till flera faktorer. De omständigheter som har  betydelse vid bestäm­mandet av vad som är ett skäligt arvode, är bland annat vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad och uppdragets betydelse för klienten. Även advokatens/juristens  skicklighet, arbetets resultat och liknande omstän­digheter är relevanta för denna bedömning. I inledningen av ett nytt uppdrag träffar Advokatbyrån alltid en överenskommelse med klienten om principerna för arvodet och vilka faktureringsrutiner som kommer att tilläm­pas i ärendet. Enligt erfarenhet är det i de flesta ärenden lämpligast att ta en utgångspunkt i ärendets tidsåtgång, och då avtalas oftast med klienten om en timnorm. Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar vi begränsade utgifter för klientens räkning och debiterar dem i efterskott, men Advokatbyrån kan komma att begära förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning.

8. Rättsskydd
I en del ärenden kan klienten ha möjlighet att ta i anspråk ett privat försäkringsskydd till täckande av en del av sina arvodeskostnader. I de flesta hemförsäkringar ingår nämligen ett moment som kallas rättsskydd. Omfattningen av rättsskyddet varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, men en generell förutsättning brukar vara att det är fråga om en tvist som kan prövas i allmän domstol. Därtill kommer ett antal undantag och begränsningar för olika typer av tvister, enligt vad som följer av de olika försäkringsvillkoren. För en närmare uppfattning om eventuellt tillämp­ligt rättsskydd i ett särskilt  uppdrag, måste därför försäkringsvillkoren undersökas i det enskilda fallet. Advokatbyrån biträder gärna klienten med att undersöka möjligheterna att  utnyttja eventuell rättsskyddsförsäkring, och om klienten vill så tas  naturligtvis även hand om alla kontakter med försäkringsbolaget.

9. Faktureringsrutiner
När och hur ofta det är lämpligt att fakturera i ett uppdrag beror på ärendets typ och omfattning. I många ärenden som innebär ett löpande biträde, till exempel under en boutredning eller en skilsmässa, där omfattningen av advokatens/juristens arbetsinsats inledningsvis är oklar, är det oftast lämpligast med en löpande delfakturering under ärendets gång. I andra ärenden, som till exempel biträde vid en konkret tvist eller biträde med upp­rättande av handlingar, är däremot ofta slutlig fakturering vid uppdragets avslu­tande att föredra, ibland i kombination med a conto fakturering under ärendets gång. Med a conto fakturering menas fakturering av ett försiktigt uppskattat värde av det arbete som har utförts fram till faktureringstillfället. Belopp som fakturerats a conto redovisas och avräknas i uppdragets slutfaktura. Avräkning sker vid  uppdragets slut.

Ansvar för rättegångskostnader, rättsskyddsförsäkring m.m. Om  uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att betala – helt eller delvis – den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive  advokatarvoden). Oavsett om Advokatbyråns klient är vinnande eller förlorande part måste denne betala för Advokatbyråns arbete och eventuella utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.

10. Kommunikation
Om inte klienten har lämnat andra instruktioner får kommunicering ske med via  e-post och Internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån påtar sig inte ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

Advokatbyråns spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post till Advokatbyrån  via telefon.

11. Advokatbyrån etiska och lagstadgade skyldigheter
All personal hos Advokatbyrån är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (se www.advokatsamfundet.se) samt en rad andra regler och lagar, bl.a. om advokatsekretess, hantering av intressekonflikter, åtgärder mot penningtvätt, hantering av insiderinformation samt begränsningar gällande handel i finansiella instrument.

Vid bristande överensstämmelse mellan god advokatsed eller bestämmelse i sådana andra regler eller lagar, å ena sida, och dessa allmänna villkor (eller andra villkor för uppdraget), å andra sidan, har de först nämnda bestämmelserna företräde.

12. Identitetskontroll
Enligt lag måste Advokatbyrån för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Därför kan klienten komma att bli ombedd att visa bl.a. identitetshandlingar och lämna annan information.

Nya klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.

13. Misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering
Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Advokatbyrån är enligt lag förhindrade att underrätta klienten om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

14. Ansvar för rådgivning
Om inte annat är avtalat, är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller andra tillhandahållit Advokatbyrån i samband med utförandet av uppdraget och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande,  felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än advokaten/juristen själv, delägare eller personal.

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför Advokatbyråns kontroll som man skäligen inte  kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till  följd av att denne använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne, som en konsekvens av arbetsresultatet eller rådet, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

15. Ansvarsbegränsning
Advokatbyrån, som omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till 3.000.000 kronor.

16. Externa uppdragstagare
Advokatbyrån kan komma att anlita extern konsult i ett uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan konsult skall anses vara  oberoende av Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för de  arvoden eller kostnader konsulten debiterar. Det förhållandet att Advokatbyrån  har föreslagit eller rekommenderat konsulten medför således inte att Advokatbyrån i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget. För det fall Advokatbyrån erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Advokatbyrån för denna kostnad.

17. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, (1998:204)
I enlighet med ovannämnda lag informeras klienten om att de personuppgifter, som lämnas till Advokatbyrån kommer, för att underlätta  ärendehanteringen, att användas i byråns ord- och textbehandling,  registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Advokatbyrån, ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Handläggning sker under lagstadgad sekretess. Klienten har rätt att, kostnadsfritt, en gång per år få ta del av de personuppgifter, som finns registrerade om denne. Klienten har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om  information eller rättelse skall vara skriftlig.

18. Uppsägning och frånträdande
Klienten har rätt att när som helst säga upp uppdraget. Av tillämplig lag respektive god advokatsed följer i vilka fall Advokatbyrån har rätt eller skyldighet att frånträda uppdraget. Vid uppsägning eller vårt frånträdande måste klienten betala för det arbete som utförts och de kostnader som Advokatbyrån haft t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor.

19. Förfarandet vid klagomål och krav mot oss
Det är viktigt för Advokatbyrån att det säkerställs att klienten är nöjd med  tjänsterna och att de uppfyller förväntningarna. Om klienten, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål skall underrättelse ske till Advokatbyrån så snart som möjligt. Alternativt kan kontakt tas med Advokatbyråns ägare på ewa.w[at]limhamnsjuristen.se. På klientens begäran kommer Advokatbyråns ägare att utreda klagomålen och försöka besvara de  frågor som kan finnas. Krav som har samband med rådgivning som Advokatbyrån har lämnat skall  framställas till Advokatbyråns ägare så snart som klienten har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för klienten eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för klienten. Om klientens krav mot Advokatbyrån baseras på tredje mans, skatteförvaltnings eller annan myndighets krav mot klienten skall Advokatbyrån ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålls skadeslös. Om klienten reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Advokatbyråns samtycke, skall Advokatbyrån inte ha något ansvar för kravet. Om klienten ersätts för något krav skall denne, som villkor för Advokatbyråns ersättning,  överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till Advokatbyrån eller till dess försäkringsgivare.

20. Tvister
Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till Advokatsamfundets Konsumettvistnämnd alternativt till avgörande av svensk domstol.

21. Tillämplig lag
Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk rätt.

22. Ändringar
Dessa villkor kan komma att ändras av Advokatbyrån från tid till annan. Den  senaste versionen finns alltid på Advokatbyråns webbplats, www.limhamnsjuristen.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skall på klientens begäran översändas. Om avtal skrivs ska dessa villkor bifogas avtalet.