Information

Allmänna villkor hos Limhamnsjuristen
Arvode

Alla advokater och anställda på advokatbyrån följer god advokatsed i sitt arbete. Vad som omfattas av god advokatsed framgår av Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed. Av dessa regler framgår att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt.

Vid bedömning av vad som är skäligt arvode tas hänsyn till flera olika faktorer. Utgångspunkten är vad som har avtalats med klienten, men hänsyn tas även till uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad, advokatens skicklighet och arbetets resultat.

Som huvudregel skriver vi ett uppdragsavtal med våra klienter och begär oftast att klienten betalar in ett förskott till vårt klientmedelskonto. Fakturering sker månadsvist motsvarande nedlagt arbete under månaden. Hur faktureringen läggs upp diskuteras tillsammans med klienten vid det inledande mötet. Vid antagande av uppdrag gäller våra allmänna villkor.

För våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Våra timkostnader är följande:
2 500 kr (inkl. moms) för privatpersoner
2 500 kr (inkl. moms) för felbehandling inom hälso- och sjukvård samt för LSS-ärenden.
3 250 kr (inkl. moms) för behörighetsärenden inom hälso- och sjukvård
3 280 kr (exkl. moms) för näringsidkare

Vi har spetskompetens inom rättsområdena hälso- och sjukvårdsjuridik och LSS. Med anledning därav har vi en högre timkostnad för ärenden inom dessa rättsområden.

 

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem – och företagsförsäkringar. Försäkringen står då för en del av dina ombudskostnader. För att kunna nyttja rättsskyddet krävs att en tvist har uppstått. Det är bara tvister i allmän domstol som omfattas av rättsskyddet. Ärendet i förvaltningsdomstol omfattas således inte. Olika försäkringsbolag har olika villkor för rättsskydd. Försäkringsbolagen ersätter vår timkostnad upp till timkostnadsnormen. Därtill kommer en självrisk, som i regel brukar ligga kring 20 – 25 %.

Vi hjälper dig att undersöka möjligheten att nyttja rättsskyddet i din försäkring och att anmäla detta till försäkringsbolaget.

 

Rättshjälp

Om du inte har något rättsskydd kan du ha rätt till rättshjälp. Du har rätt till rättshjälp om du inte har ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr. Innan rättshjälp söks ska juristen lämna minst en och högst två timmars rådgivning till en bestämd avgift. Den kostnaden får du stå för själv.

Vi hjälper dig att undersöka möjligheten att erhålla rättshjälp och att ansöka om detta om det blir aktuellt.

 

Ordlista

Här får du hjälp att förstå ord och begrepp som rör juridik. Orden förklaras i bokstavsordning.

> Klicka här för att komma till vår ordlista.


Om du är missnöjd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om du är missnöjd med det arbete som advokat eller biträdande jurist har utfört, har du möjlighet att få saken prövad hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. I första hand ska en samförståndslösning försökas nås mellan klienten och advokaten. Om detta inte är möjligt kan klienten vända sig till konsumenttvistnämnden. Klagomål måste inkomma till nämnden inom ett år från det att klienten skriftligen framställde klagomålet till advokaten. Nämndens beslut är bindande för advokater.

Mer information finns här: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden nås på följande sätt:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Advokatsamfundets disciplinnämnd

Om du är missnöjd och anser att advokat eller biträdande jurist i sitt arbete brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Anmälan måste vara skriftlig och undertecknad av klienten personligen. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren på något sätt är berörd av saken.

En advokat som har agerat i strid mot god advokatsed tilldelas en disciplinär åtgärd. Påföljderna är erinran, varning (ibland i kombination med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren.