Migrationsrätt

Migrationsrätt hos Limhamnsjuristen

Att lämna sitt land och söka bosättning någon annanstans är något av de mest omvälvande man kan göra. När man kommer till det nya landet kan man varken språket eller rättsreglerna. Man är utlämnad till myndigheterna och medmänniskorna omkring sig. Att ha juridiskt ombud, som är väl insatt i utlänningslagstiftningen m fl lagar som är aktuella i sammanhanget, är mycket viktigt oavsett varför man ansöker om tillstånd att få stanna och bosätta sig i Sverige.

 

 

 

 

Asyl

Rätten att söka asyl och få skydd undan förföljelse utgör en fundamental mänsklig rättighet. Asyl kan beviljas på olika grunder och uppehållstillstånd kan vara olika långa. Huvudregeln i svensk lag är, för tillfället, att uppehållstillstånd på grund av asylskäl är tillfälliga.

Om Migrationsverket bedömer att det finns en möjlighet att en utlänning kan få avslag på sin ansökan ska ett offentligt biträde utses. Det offentliga biträdet hjälper den asylsökande att föra fram grunderna till varför asyl ska beviljas och i övrigt bevaka att ärendet handläggs korrekt. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för. Det offentliga biträdet arbetar fritt och obundet i förhållande till myndigheterna.

Familjeanknytning

Den som vill bosätta sig tillsammans med en nära anhörig i Sverige måste ha ett uppehållstillstånd. Det gäller till exempel den som är gift eller sambo, eller den som ska gifta sig eller bli sambo, med någon som bor i Sverige. Det gäller också ogifta barn under 18 år. Den som vill ansöka om uppehållstillstånd måste själva lämna in sin ansökan vid en svensk ambassad eller i ett svenskt konsulat. Den som är anhörig kan inte lämna in ansökan i Sverige.

I undantagsfall kan andra anhöriga få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Den sökande måste kunna visa att han/hon bott tillsammans med sin släkting omedelbart före hans eller hennes flytt till Sverige och att man har ett beroendeförhållande som gör svårt att leva åtskilda. Med beroendeförhållande menas att man är ekonomiskt, socialt och känslomässigt beroende av sin släkting.

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, överklagande och vara ditt ombud gentemot myndigheterna. I anknytningsärenden får du som privatperson själv stå för ombudskostnaderna.

Arbetstillstånd

För att komma till Sverige för att arbeta krävs att man har både arbets- och uppehållstillstånd. Huvudregeln är att man ansöker om arbetstillstånd innan man kommer till Sverige. Det är många krav som måste vara uppfyllda för att ett tillstånd ska beviljas, bland annat avseende lön och arbetsvillkor.

Har man fått avslag på sin asylansökan kan man inom två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft, istället ansöka om ett arbetstillstånd. Då behöver man inte ansöka från sitt hemland.

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, ansökan och i övrigt vara ditt ombud och företräda dig gentemot myndigheterna. Kostanden för detta står du som privatperson för själv.