Migrationsrätt

Migrationsrätt hos LimhamnsjuristenAtt bestämma sig för att lämna sitt land och söka bosättning någon annanstans är något av de mest omvälvande man kan göra. När man kommer till det nya landet kan man varken språket eller rättsreglerna. Man är utlämnad till myndigheterna och medmänniskorna omkring sig. Att ha juridiskt ombud, som är väl insatt i utlänningslagstiftningen m fl lagar som är aktuella i sammanhanget, är ett måste oavsett varför man ansöker om tillstånd att få stanna och bosätta sig i Sverige.

Det offentliga biträdets uppgift är att tar tillvara dina intressen hos de myndigheter som har hand om ditt ärende och bevaka att ditt ärende handläggs enligt reglerna. Ett offentligt biträde arbetar fritt och obundet i förhållande till myndigheterna.

Asyl

Rätten att söka asyl och få skydd undan förföljelse enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning och 1967 års tilläggsprotokoll utgör en fundamental mänsklig rättighet. FN:s flyktingkonvention ger rätt till asyl i Sverige för den som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av:
· sin ras
· sin nationalitet
· att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp
· sin religiösa eller politiska uppfattning

Man kan också få uppehållstillstånd, efter ansökan om asyl, av andra skäl (humanitära skäl) till exempel om man:
· har starka skäl att vara rädd för till exempel dödsstraff eller tortyr
· behöver skydd på grund av krig eller miljökatastrof i sitt hemland
· är rädd att bli förföljd på grund av sitt kön eller sin homosexualitet

Om Migrationsverket bedömer att en utlänning kan komma att få avslag på sin ansökan, skall verket se till att han eller hon får juridisk hjälp av ett så kallat offentligt biträde. Ett offentligt biträde får betalt av den svenska staten för att hjälpa utlänningen att föra fram sina skäl för asyl eller uppehållstillstånd på andra grunder. Det kostar inte den asylsökande något att få hjälp av ett offentligt biträde.

Uppehållstillstånd p g a familjeanknytning

Den som vill bosätta sig tillsammans med en nära anhörig i Sverige måste ha ett uppehållstillstånd. Det gäller till exempel den som är gift eller sambo, eller den som ska gifta sig eller bli sambo, med någon som bor i Sverige. det gäller också ogifta barn under 18 år. Den som vill ansöka om uppehållstillstånd måste själva lämna in sin ansökan vid en svensk ambassad eller i ett svenskt konsulat. Den som är anhörig kan inte lämna in ansökan i Sverige.

I undantagsfall kan andra anhöriga än make/maka/sambo och minderåriga barn få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Den sökande måste kunna visa att han/hon bott tillsammans med din släkting omedelbart före hans eller hennes flyttning till Sverige och att man har ett beroendeförhållande som gör svårt att leva åtskilda. Med beroendeförhållande menas att man är ekonomiskt, socialt och känslomässigt beroende av sin släkting.

Har du någon anhörig som vill ansöka om uppehållstillstånd p g a familjeanknytning kan vi hjälpa er med rådgivning.

Förlängning av uppehållstillstånd

Om du vill ansöka om förlängning av ditt tillstånd gör du det vid något av Migrationsverkets kontor i Sverige. Tänk på att lämna in din ansökan om förlängning i god tid.

Vill du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd och har frågor kring detta kan vi hjälpa dig med råd och hjälp med din ansökan.
Vi kan även ge dig hjälp och rådgivning i andra ärenden som berör utlänningars rätt att bo och arbeta i Sverige.