Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälsa- och sjukvårdsjuridik hos LimhamnsjuristenHälso- och sjukvårdsjuridikens område är mycket omfattande. De författningar som styr hälso- och sjukvården är många och består av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna ges ut av Socialstyrelsen (SOSFS) och Läkemedelsverket (LVSF).

Vi kan erbjuda våra tjänster till:

• Patienter och anhöriga

• Hälso- och sjukvårdspersonal

• Hälso- och sjukvårdens ledning (verksamhetschefer m fl)

• Patienter som vårdas enligt LPT/LRV (juridiskt ombud/offentlig biträde)

Hälso- och sjukvårdspersonal, som blivit anmälda eller i övrig är föremål för Socialstyrelsens granskning

Tillhör du hälso- och sjukvårdspersonalen och har du blivit anmäld till HSAN eller Socialstyrelsen? (Från den 1 juni 2013 är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tar över dessa ärenden från Socialstyrelsen).

I vissa fall har du möjlighet att få juridisk hjälp via din fackliga organisation. Om du t ex inte är fackligt ansluten eller du av annan anledning inte vill/kan anlita din fackliga organisation, kan vi hjälpa dig att utforma dina inlagor och att biträda dig vid eventuella möten med Socialstyrelsens representanter eller vid muntliga förhandlingar i HSAN och förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten).

Patienter som vårdas med stöd av de psykiatriska tvångsvårdslagarna, LPT och LRV, har rätt till ett offentligt biträde

I Sverige finns det två lagar som medger att patienter bereds psykiatrisk vård mot sin vilja, (tvångsvård). Enligt dessa lagar (LPT och LRV) har en patient som t ex överklagar ett beslut om intagning för tvångsvård, i de allra flesta fall, rätt till ett offentligt biträde. Även i andra fall, t ex då chefsöverläkaren har ansökt om att vården skall förlängas har patienten rätt till ett juridiskt ombud. I vilka fall man har rätt till offentligt biträde anges i lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Till offentligt biträde kan förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan person lämplig för uppdraget. Domstolen beslutar om offentligt biträde och staten betalar kostnaderna för det offentliga biträdets arbete. I andra fall, än de som anges i lagen om offentligt biträde, kan patienten själv anlita biträde eller ombud. Detta sker då på egen bekostnad.

Advokat Ewa Wressmark har stor erfarenhet av att tolka och arbeta med de psykiatriska tvångsvårdslagarna, men samtliga jurister på byrån kan erbjuda våra tjänster som juridiskt ombud och offentligt biträde för den som tvångsvårdas inom psykiatrin.

Råd och stöd till verksamhetschefer och andra företrädare för hälso- och sjukvården i form av föreläsningar och utbildningar i hälso- och sjukvårdsjuridik och offentlig rätt

Allt mer krav ställs av myndigheterna på hälso- och sjukvården, dess verksamhetschefer och personal. Lagstiftare och tillsynsmyndighet lägger allt mer ansvar på hälso- och sjukvårdspersonalen och dess ledning. Hälso- och sjukvården är ett av de mest författningsstyrda områdena i samhället.

Alla lagar, föreskrifter, allmänna råd m.m. skall ligga till grund för personalens agerande i vardagssituationerna. I efterhand riskerar man att granskas och kritiseras för att inte tillämpa de gällande reglerna på ett korrekt sätt. Man kan inte förlita sig på att det finns landstings- och sjukhusjurister att fråga. I en akut situation måste var och en veta hur man skall agera utifrån gällande regelverk. Därför är det viktigt att alla inom hälso- och sjukvården och på alla nivåer känner till vilka regler som styr verksamheten.

Under senare år har Socialstyrelsen i sina föreskrifter lagt mer och mer ansvar på verksamhetscheferna, i form av kontroll av personalens kompetens och vidareutbildning utfärdande av rutiner och lokala instruktioner och ansvar för patientsäkerheten. För en icke-jurist kan det vara svårt att hitta i föreskriftsdjungeln och rätt tolka de författningar som gäller för just den egna verksamheten.

Advokat Ewa Wressmark kan erbjuda dig som vårdgivare sina tjänster i form av föreläsningar för mindre och större personalgrupper inom specifika temaområden eller ge råd och stöd om t ex hur du som verksamhetschef skall kunna ta dig igenom snårskogen av författningar och reda ut vilka krav som ställs på dig från myndigheternas sida. Föreläsningarna och utbildningspaketen riktar sig till såväl chefer som personal inom hälso- och sjukvården. Tillsammans utformar vi utbildningen så att den blir anpassad till den egna verksamheten och personalens behov.