Familjerätt

Äktenskap och sambo

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsord ingås mellan makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon utav dem ska vara dennes enskilda egendom, eller att enskild egendom ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under äktenskapet och det ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tänk på att regelbundet se över innehållet i äktenskapsförordet så att det stämmer med er aktuella situation.

Samboavtal

Sambolagen reglerar hur den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska fördelas vid en separation. Lagens regler om bodelning är frivilliga och man kan avtala bort dem om man vill. Detta görs genom ett samboavtal. Ett samboavtal ska undertecknas av båda parter, men det behöver inte registreras någonstans. Om man gifter sig gäller inte samboavtalet längre. För att reglera egendomsförhållandena rekommenderas då att skriva ett äktenskapsförord.

Gåvobrev

Om man vill ge bort en del av sin förmögenhet rekommenderar vi att skriva ett gåvobrev. Vid gåva av fast egendom krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Gåvotagaren får därefter söka lagfart. Gåvobrev krävs även vid gåva av bostadsrätt och bostadsrättsföreningen måste underrättas om ägarbytet. För gåva av lös egendom finns det inget krav på gåvobrev, men i vissa fall kan det ändå rekommenderas för att verkligen visa att en gåva har ägt rum. I gåvobrevet kan man skriva med att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Gåva mellan makar ska registreras hos Skatteverket.

>> Läs mer om skillnaden mellan att vara sambo eller gift här.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att själv bestämma vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter vid den framtida tidpunkt då du inte längre kan ta hand om dem själv. Lagen om framtidsfullmakter gäller sedan den 1 juli 2017 och är i första hand ett alternativ till att en god man eller förvaltare utses. Det är möjligt att i framtidsfullmakten ange att flera ska inneha uppdraget och det är möjligt att själv bestämma vilka delar av dina angelägenheter som framtidsfullmakten ska avse. Formkraven för att upprätta en framtidsfullmakt liknar de som gäller vid upprättandet av ett testamente och måste följas för att fullmakten ska vara giltig. Framtidsfullmakten är möjlig att anpassa efter dina önskemål på ett annat sätt än vad ett utseende av en god man är, därför kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist vid upprättandet för att få en framtidsfullmakt som innebär det du har tänkt dig.

Skilsmässa och separation

 

Äktenskapsskillnad

Ett äktenskap eller registrerat partnerskap måste upplösas genom en dom eller genom dödsfall. När en eller båda makar har valt att avsluta äktenskapet lämnas en ansökan om äktenskapsskillnad in till tingsrätten. Om man inte är överens om skilsmässa eller om man har minderåriga barn har man alltid sex månaders betänketid. Efter betänketiden måste man ansöka om fullföljd hos tingsrätten, annars förfaller ansökan. En jurist kan hjälpa till med det praktiska förfarandet och de frågor som kan uppstå i samband med en skilsmässa.

Bodelning

En bodelning innebär kortfattat att makarna eller samborna delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning mellan sambor sker om någon av parterna begär det och det inte finns något samboavtal, eller då någon av parterna dör. Det är enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som omfattas av bodelningen. Bodelning mellan äkta makar ska ske när äktenskapet upplöses, antingen genom skilsmässa eller dödsfall. Makarna kan också bodela under pågående äktenskap. Vid bodelningen fördelas den gemensamma egendomen (s.k. giftorättsgods) mellan makarna. Det som är enskild egendom p.g.a. testamente, äktenskapsförord eller gåva tillfaller respektive make. Eftersom det är många regler att ta hänsyn till vid en bodelning är det klokt att kontakta en jurist som kan hjälpa till.

Vårdnad, boende, umgänge

När två personer, oavsett om man varit gift eller sambo, har barn tillsammans och beslutar sig för att inte längre leva tillsammans leder det ofta till frågor om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänge ska ske. Vi kan hjälpa till att klargöra de juridiska konsekvenserna och företräde dig om det blir tvist med den andra föräldern. När det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge som kräver domstolsprövning, kan man oftast få hjälp med kostnaderna genom rättsskydd eller rättshjälp.

Underhåll

När ett par som går skilda vägar har gemensamma barn uppstår ofta frågor om hur mycket som ska betalas i underhållsbidrag. Det finns olika regler för hur underhållsbidraget räknas ut och är bl.a. beroende på var barnet bor och umgängesupplägget. Är föräldrarna eniga om hur man ska förfara kan man skriva ett avtal som ska bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden om barnet är under 18 år.

 

Arv och testamente

Testamente

Att bestämma sig för att upprätta ett testamente kan vara svårt, eftersom det innebär att man måste tänka på sin egen bortgång. Men det är viktigt att i lugn och ro fundera över hur man vill att ens egendom ska fördelas. Ett testamente underlättar för de efterlevande vid fördelningen av egendomen. Särskilt viktigt är det att upprätta ett testamente om man är sambo, eftersom sambor i ärver varandra. Likaså är det viktigt att skriva ett testamente om man har särkullbarn, alltså barn från ett tidigare förhållande, eftersom de ärver direkt och det kan innebära svårigheter för den efterlevande maken eller sambon. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Arvs- och testamentsfrågor är ofta invecklade och komplicerade. Ta därför hjälp av en jurist vid upprättandet av testamente för att vara säker på att få din vilja igenom.

Bouppteckning

När någon avlidit måste en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen sammanställs den avlidnes skulder och tillgångar. Om den avlidne var gift eller sambo vid sin bortgång ska även en bodelning göras. Det finns vissa formkrav för hur en bouppteckning ska göras och praxis för hur egendomens värde ska beräknas. Samtliga dödsbodelägare ska underrättas och kallas till bouppteckningen. Den undertecknade bouppteckningen ska sedan registreras hos Skatteverket.

Arvskifte

Ett arvskifte är ett avtal mellan samtliga dödsbodelägare där den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan arvingar och testamentstagare. Ett arvskifte måste upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Som huvudregel kan ett skifte ske först efter bouppteckningen och den avlidnes skulder är betalda. I och med arvskiftet upphör dödsboet i regel att existera. Föreligger det tvist mellan dödsbodelägarna kan en boutredningsman tillsättas för att utreda och skifta boet.