Familjerätt

Från vaggan till graven är man berörd av det juridiska system som benämns familjerätt. I de flesta fall tänker man inte på att man som privatperson ingår i ett komplicerat juridiskt system. Men i vissa skeden i livet ställs man inför juridiska frågeställningar och man tvingas ta beslut som kan få omedelbara och framtida juridiska konsekvenser både för en själv och för make/sambo och barn. Innan problem uppstår är det därför klokt att konsultera en jurist som kan hjälpa till att reda ut begreppen och komma med förslag till de bästa lösningarna.

Äktenskapsförord

Reglerna om äktenskapet och t.ex. makars försörjningsplikt mot varandra finns i Äktenskapsbalken. Under äktenskapet svarar vardera maken för sina tillgångar och skulder. Det är först när äktenskapet upplöses som frågor om ägande och giftorätt blir aktuella. Om äktenskapet upplöses skall en bodelning ske. De regler som finns i Äktenskapsbalken kan man avtala bort genom att upprätta ett äktenskapsförord. För att vara giltigt måste ett sådant avtal registreras hos tingsrätten. Ett äktenskapsförord kan upprättas både före och efter giftermålet.

Genom äktenskapsförordet delar man upp egendomen i enskild egendom och giftorättsgods. Genom avtalet kommer man överens om hur saker och ting skall delas innan det blir aktuellt med någon bodelning. Äktenskapsförordet behöver inte heller omfatta all egendom.

Samboavtal

Reglerna om sambors rätt finns i Sambolagen. Lagens regler är frivilliga så till vida att man kan avtala bort dem. Om man emellertid inte skrivit något samboavtal, är det lagen som gäller.

Om man inte skriver samboavtal föreskriver lagen att endast bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk skall delas lika, övriga tillgångar skall inte delas.

Testamente

Att bestämma sig för att upprätta ett testamente kan vara svårt, eftersom det innebär att man också måste tänka på sin egen bortgång. Men det är viktigt att man i lugn och ro funderar över hur man vill att ens egendom skall fördelas mellan de efterlevande. Ett testamente underlättar för de efterlevande vid fördelningen av egendomen.

Speciellt för sambor är det viktigt att upprätta testamente. Sambor ärver nämligen inte varandra, om inte detta har avtalats i ett testamente, och detta gäller oavsett om man har gemensamma barn eller inte.

När det gäller gifta par är det viktigt att överväga om testamente skall upprättas om de finns s k särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma. Särkullbarn har nämligen en särställning framför gemensamma barn. Även om man har upprättat ett testamente, har särkullbarnet rätt till sin laglott.

Ett testamente får inte upprättas hur som helst. Det finns stränga krav kring formalia (om skriftlighet, bevittning o s v). Därför är det klokt att ta hjälp av jurist när du har bestämt dig för att upprätta ett testamente.

Gåvobrev

När någon vill ge bort en större del av sin förmögenhet är det klokt att skriva ett gåvobrev, även om gåvoskatten numera är avskaffad och gåvobrevet därför inte har någon skattemässig betydelse.

Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste däremot alltid ske i skriftlig form. Det kan emellertid uppstå många frågor vid ett gåvotillfälle och för att undvika eventuella framtida oklarheter är det klokt att teckna ett gåvobrev t ex då det gäller gåva av lös egendom till ett större värde.

Bodelning

Bodelning kan göras i olika sammanhang; · när ett samboförhållande tar slut om någon av parterna begär det och samboavtal inte finns, · när ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad, · när en sambo eller gift avlider Bodelning kan också göras under pågående äktenskap.
Att göra en bodelning innebär att parternas egendom delas mellan dem. Vid bodelning skall man ta hänsyn till eventuella samboavtal, äktenskapsförord om egendom är enskild osv.

Eftersom det är många regler att ta hänsyn till vid en bodelning är det klokt att kontakta en jurist som kan hjälpa till.

Bouppteckning

När någon avlidit måste en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen skall skickas till skattemyndigheten för registrering. Efter det att arvsskatten avskaffats har bouppteckningen ingen skattemässig betydelse.

Det finns vissa formkrav för hur en bouppteckning skall göras samt praxis för beräkning av egendomens värde. Samtliga dödsbodelägare skall underrättas om bouppteckningen m.m. Även om bouppteckningen inte längre har någon skattemässig betydelse har den juridisk betydelse på annat sätt, t.ex. för det kommande arvskiftet.

Arvskifte

Genom arvskifte fördelas den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare. Arvskifte kan som huvudregel ske först när bouppteckning gjorts och den dödes skulder betalats. I och med arvskiftet upphör dödsboet i regel att existera. Fördelning av arvet ska anges i en handling som undertecknas av dödsbodelägarna. Förvaltas boet av boutredningsman eller testamentsexekutor, får skifte inte företas förrän denne har anmält att boutredningen är klar. Dödsbodelägarna är inte tvungna att förrätta arvskifte. De kan i stället enas om att låta dödsboet fortsätta äga den avlidnes tillgångar, s.k. sammanlevnad i oskiftat bo. Förordnas en boutredningsman förfaller dock avtalet om sammanlevnad.

Äktenskapsskillnad

Ett äktenskap (och registrerat partnerskap) måste upplösas genom en dom om äktenskapsskillnad. Ansökan om äktenskapsskillnad gör man hos tingsrätten.

En jurist kan hjälpa till med det praktiska förfarandet och de frågor som uppstår i samband med att ett par beslutar att gå skilda vägar. Bl a finns det regler om när en äktenskapsskillnad skall föregås av en betänketid. Det kan också kännas skönt att ha en utomstående part som man kan bolla olika frågeställningar med.

Vårdnad och umgänge

När två personer, oavsett om man varit gifta eller sambo, beslutar att inte längre leva tillsammans leder det ofta till frågor om var barnen skall bo, vem som skall ha vårdnaden och hur umgänge skall ske.
Vi kan hjälpa till med att klargöra de juridiska konsekvenserna och företräda dig om det blir tvist med andra parten.

Underhållsbidrag

När ett par som går skilda vägar har gemensamma barn uppstår ofta frågor om hur mycket som skall betalas i underhållsbidrag. Det finns olika regler för hur underhållsbidraget räknas ut och är bl a beroende på hur barnet bor och umgänget. Är föräldrarna eniga om hur man skall förfara kan man skriva ett avtal som skall godkännas av socialförvaltningen.

När det gäller frågor om vårdnad, umgänge och underhållsbidrag, som kräver domstolsprövning, kan man oftast få hjälp med kostnaderna genom rättshjälp eller rättsskydd.