Tvångsvård

Tvångsvård Limhamnsjuristen

När någon blir föremål för tvångsingripanden från samhällets sida sker detta med utgångspunkt att det allmänna måste hjälpa eller skydda individen, från sig själv eller andra. Tvångsingripande innebär dock även en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna.

Vi kan erbjuda våra tjänster och åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn i ärenden om tvångsvård inom LPT, LRV, LVU och LVM.

 

 

 

LPT och LRV

LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) reglerar möjligheten att, mot den enskildes vilja, bereda dem psykiatrisk vård, s.k. tvångsvård. Om en patient överklagar ett intagningsbeslut har man, i de flesta fall, rätt till ett offentligt biträde. Det gäller även när en ansökan om förlängning av vården inkommit.

LVU

Lagen om vård av unga möjliggör att omhänderta och tvångsvårda barn utanför hemmet om det finns risk att barnet far illa. Detta kan bero på många olika saker, så som barnets egna skadliga beteende eller föräldrarnas brister i omsorgen.

I LVU-mål är barnet alltid part och har talerätt, liksom vårdnadshavarna. Parterna har rätt till ett offentligt biträde som hjälper dem i processen. Barnets offentliga biträde är även barnets ställföreträdare, vilket bl.a. innebär att barnet kan överklaga ett beslut om LVU genom ställföreträdaren. Barnets synpunkter och önskemål ska framföras. Har ställföreträdaren en annan uppfattning än barnet, ska, med beaktande av barnets önskemål, ställföreträdaren hävda den uppfattning som bäst tjänar barnets intresse.

LVM

Förutsättningarna för vård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) är att en person till följd av missbruk behöver vård och hjälp att bli nykter. Det krävs också att vården inte kan ske på frivillig väg, och att personen som en följd av missbruket utsätter sig för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

När en person blir föremål för vård enligt LVM har han/hon oftast en lång period av missbruk bakom sig. Vården enligt LVM ska syfta till att avbryta ett livshotande och destruktivt missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former.

Om det blir aktuellt med tvångsvård har man rätt till ett offentligt biträde som kan hjälpa till att tillvarata ens rättigheter och intressen.