Fastighetsrätt

Fastighetsrätt hos LimhamnsjuristenBegreppet fastighetsrätt omfattar lagreglering avseende tomter och byggnader, men även hyra, arrende, försäljning och köp av fast egendom. Jordabalken är den viktigaste lagen inom området, men det finns även många andra relevanta lagar.

 

 

 

 

 

Försäljning och köp av fast egendom

Vissa väljer att köpa och sälja sin bostad via fastighetsmäklare, medan andra vill sälja sitt objekt på egen hand och själv svara för annonsering, visning osv. Väljer man att sälja själv kan det dock finnas moment där det känns tryggt att få hjälp av en jurist, exempelvis att upprätta avtal och överlåtelsehandlingar. Förutom de rent juridiska frågeställningarna vid en fastighetsaffär eller överlåtelse av bostadsrätt, kan vi även bistå med att hålla i en eventuell budgivning och sammanställa ett beslutsunderlag för säljaren.

Vid försäljning av fast egendom finns det många formkrav som måste vara uppfyllda för att överlåtelsen ska vara giltig. Säljaren har upplysningsplikt till köparen och köparen har en omfattande undersökningsplikt. Om försäljningen sköts privat, utan mäklare, kan vi hjälpa till att upprätta köpehandlingar m.m.

 

Försäljning och köp av bostadsrätt

En bostadsrätt klassas som lös egendom i lagens mening. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, ett radhus eller en villa. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger fastigheten gemensamt. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, Bostadsrättslagen.

För att få köpa en bostadsrätt måste man godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. Köpet innebär att man blir delägare i fastigheten och att man får nyttjanderätt till avsedd bostadsrätt. När bostadsrätten säljs måste ett överlåtelseavtal skrivas och säljaren begära utträde ur föreningen.

 

Hyresrätt

Hyresrätten liknar bostadsrätten till formen, bortsett från att hyresgästen inte äger sin del av fastigheten. Hyresvärden (fastighetsägaren) ansvarar för underhåll och reparationer och ska garantera hyresgästen en viss standard. Hyresgästen har å sin sida vissa skyldigheter som att betala hyran och vårda bostaden. Tvister kan lösas direkt genom samtal med hyresvärden. Hyresgästföreningen kan i vissa fall hjälpa till med medling. Räcker inte det kan hyresnämnden alltid fatta beslut och tvinga hyresvärden till åtgärder. I sista hand får tvisten avgöras i domstol.

 

Vi kan erbjuda våra juridiska tjänster avseende försäljning och köp av fast egendom och bostadsrätt samt frågor kring hyresrätt och andra juridiska problem som kan uppstå i samband med ditt boende.