Internationell rätt

Internationell rätt hos LimhamnsjuristenI dagens Sverige lever vi inte längre isolerade från omvärlden, lydande endast under svensk lag. Istället påverkas vi allt mer av vad som händer i världen omkring oss, kanske vi gifter oss med någon med ett annat än svenskt medborgarskap, följer med vår make eller maka som ska arbeta en tid i ett annat land. Kanske du bor i Sverige men äger en sommarstuga utomlands. Det kan också vara en sådan sak som att man köpt något från ett annat land via internet. I alla dessa fall kan det bli andra lagar och regler än de svenska man måste följa.

Det är viktigt att ha kunskap om vad man ger sig in i när man kommer i kontakt med andra länder. Vi kan inte påstå att vi känner till alla världens lagar och regler, men vi vet vad man ska tänka på, vart man ska vända sig för information och hur man undviker att hamna i en tvist. Vi ger er gärna rådgivning i dessa frågor.

Har ni redan hamnat i en tvist är ni välkomna att kontakta oss för en diskussion hur man kan gå vidare.

Internationell rätt

Internationell rätt är ett system av lagar och internationella – skrivna eller underförstådda- överenskommelser som binder eller anses binda olika stater i deras handlande med andra stater eller dess medborgare eller dess juridiska personer.

En stor del av den internationella rätten är främst en angelägenhet stater emellan och som inte rör enskilda medborgare, även om detta är på väg att förändras. Numera har enskilda flera vägar att gå om de inhemska rättssystemet inte räcker till. Detta gäller då man blivit felbehandlad av en myndighet eller liknande. Man kan däremot inte gå till den internationella rätten med en tvist mellan privatpersoner. Dessutom måste alla inhemska rättsmedel vara uttömda.

Internationell rätt brukar delas in i folkrätten och den internationella privaträtten. Man kan även lägga till EU-rätten, som är en del av den internationella rätten.

Folkrätt

Folkrätten handlar om reglerna för hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra. Det kan röra sig om allt från rätten till att använda våld till hur parter i en konflikt får agera, lösning av internationella tvister, vilka regler som gäller på de fria haven eller internationella bestämmelser på miljöområdet.

En mycket viktig del av folkrätten utgörs av de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. Om du anser att du har fått dina mänskliga rättigheter kränkta har vi möjlighet att hjälpa dig att sända ärendet till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

EU-rätt

Eu-rätten har skapats för att integrera de europeiska länderna undan för undan och att skapa en gemensam marknad, som bygger på de fyra friheterna (fri rörlighet för varor, personer, kapital och tjänster) och på en allt mer samordnad ekonomisk politik.

EU-länderna har därför avstått en del av sin suveränitet och gett EU-institutionerna befogenhet att anta lagstiftning (förordningar, direktiv och beslut) som har företräde framför nationell lagstiftning.

EU-domstolen skall inte blandas ihop med Europadomstolen för mänskliga rättigheter. EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter. Om du har ett sådant ärende kan vi hjälpa dig att skriva till EU-domstolen.

Internationell privaträtt

Begreppet internationell privaträtt (IP-rätt) kan vara missvisande, dels är det svensk rätt och dels handlar den egentligen inte om problem eller tvister på det privata området. Istället handlar den internationella privaträtten om att bestämma, vilket lands domstol som har rätt att pröva en tvist. I vissa fall kan det vara flera länders domstolar som får lov att ta upp ärendet. Detta är något av det första man måste avgöra när man har ett ärende där flera länder är inblandade, t.ex. då parterna har olika nationalitet.

När detta är klart är det dags att bestämma vilket lands lag som ska tillämpas i tvisten. Ibland kan det vara mer förmånligt att tillämpa ett annat lands lag än den lag som tillämpas i det land man bor. Detta kan vara fallet i t.ex. tvister som rör fråga om underhåll till make/maka. Det förutsätter naturligtvis att det finns en tillräcklig stark anknytning till det land vars lag man önskar tillämpa.

Man kan också välja att skriva in i avtal, t.ex. äktenskapsförord, vilket lands lag som ska tillämpas vid tolkning av avtalet.

Detta kan innebära att en svensk domstol kan komma att tillämpa t.ex. dansk lag på i en tvist.