Internationell rätt

Internationell rätt hos LimhamnsjuristenI dagens globaliserade samhälle påverkas vi allt mer av vad som händer i världen runt omkring oss. Du kanske är gift med någon som inte är svensk medborgare eller följer med din make/maka som ska arbeta en tid i ett annat land. Du kanske bor i Sverige men äger en sommarstuga utomlands eller handlar varor via internet från ett annat land. I alla dessa fall kan det bli andra lagar och regler än de svenska man måste följa.

Det är viktigt att ha kunskap om vad man ger sig in i när man kommer i kontakt med andra länder. Vi kan inte påstå att vi känner till alla världens lagar och regler, men vi vet vad man ska tänka på, vart man ska vända sig för information och hur man undviker att hamna i en tvist. Vi ger er gärna rådgivning i dessa frågor.

 

 

Folkrätt

Folkrätten handlar om reglerna för hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera mot varandra. En mycket viktig del av folkrätten utgörs av de mänskliga rättigheterna och förhållandet mellan staten och enskilda människor. Om du anser att du har fått dina mänskliga rättigheter kränkta kan vi hjälpa dig att föra ärendet vidare till Europadomstolen.

EU-rätt

EU-rätten har skapats för att integrera de europeiska länderna och man har därför avstått en del av sin suveränitet och gett EU-institutionerna befogenhet att anta lagstiftning (förordningar, direktiv och beslut) som har företräde framför nationell lagstiftning.

EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter. Om du har ett sådant ärende kan vi hjälpa dig att skriva till EU-domstolen.

Internationell privaträtt

Internationell privaträtten handlar om att bestämma vilket lands domstol som har rätt att pröva en tvist. I vissa fall kan det vara flera länders domstolar som får lov att ta upp ärendet. Detta är något av det första man måste avgöra när man har ett ärende där flera länder är inblandade, t.ex. då parterna har olika nationalitet.

När det avgjorts vilket lands domstol som ska handlägga ärendet måste man bestämma vilket lands lag som ska tillämpas. Ibland kan det vara mer förmånligt att tillämpa ett annat lands lag än den lag som tillämpas i det land man bor. Detta kan vara fallet i t.ex. tvister som rör frågor om underhåll till make/maka. Det förutsätter naturligtvis att det finns en tillräcklig stark anknytning till det land vars lag man önskar tillämpa.

För att underlätta kan man välja att skriva in i avtal eller andra juridiska handlingar, t.ex. äktenskapsförord och testamente, vilket lands lag som ska tillämpas vid tolkning av handlingen.

Detta kan innebära att en svensk domstol kan komma att tillämpa t.ex. dansk lag på i en tvist.