Kvalitetspolicy

Vi vill att vårt kvalitetsarbete skall gagna våra klienter och därmed  vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten, bl.a. genom att:

 • Fullt ut följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande etiska regler och stadgar.

Samt därutöver:

 • Kontinuerligt utveckla våra strategier och arbetssätt samt till se att byrån har rätt kompetens för vår verksamhet.
 • Utveckla och utnyttja personalens fulla kompetens.
 • Erbjuda personalen en systematisk och för  verksamheten relevant kompetensutveckling som dokumenteras i en  kompetensutvecklingsplan.
 • Alltid försäkra oss om kundens önskemål, behov och  förväntningar samt upprätta avtal med kunden som beskriver detta.
 • Alltid hålla våra deadlines.
 • Att så långt möjligt vara tillgängliga och besvara  telefonsamtal, t ex genom att boka telefontider utifrån juristernas i förväg  lämnade tider.
 • Att nya klienters samtal ska besvaras snarast, senast inom fem arbetsdagar.
 • Upprätta, implementera och följa upp rutiner för  verksamheten.
 • Arbeta med ett systematiskt och kontinuerligt  avvikelserapporteringssystem.
 • Vid klagomål från kund/klient upprätta en  avvikelserapport som enligt systemets rutiner ska analyseras, åtgärdas och följas  upp.
 • Ständigt arbeta för att förbättra kvalitén i vårt  arbete genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vårt arbete.

Denna kvalitetspolicy ska löpande revideras tillsammans med samtliga  medarbetare.