Miljöpolicy

Grund för miljöpolicyn
Advokatbyrån  Limhamnsjuristen ska i allt, stort som i smått, arbeta för och vara ett  föredöme i vad gäller ett aktivt miljöarbete. Det innebär att vi ska ta ansvar  för ett hållbart miljökoncept.

Det  område där vi kan påverka är hur vi bedriver vår egen verksamhet och vilka  överväganden ur miljöperspektiv vi gör i allt som berör denna verksamhet. Vi  ska därför alltid sträva efter att minska byråns energianvändning och klimatpåverkan. Byråns medarbetare uppmuntras till miljötänkande och engagemang  i miljöfrågor.

Ansvar och uppföljning 
Enhetschefen  är ytterst miljöansvarig och svarar löpande för att beslutade åtgärder  verkställs och att uppföljning sker i ledningsgruppen. Uppföljningen  ska dokumenteras årligen i en miljörapport.

Miljötänkande i det dagliga arbetet 
I det  dagliga arbetet ska följande huvudpunkter följas:

 • Eftersträva källsortering och återvinning av  material
  • Källsortering  av avfall:
   • Hushållsavfall
   • Glas;  färgat och ofärgat var för sig
   • Papp  och kartong (wellpapp)
   • Pappförpackning  för matförvaring
   • Tidningar
   • Plast  (hårdplast)
   • Metall
   • Batterier
   • Glödlampor  och lysrör
 • Prioritera inköp av kontorsmaterial i form av miljömärkta varor.
 • Sträva efter att sänka  materialförbrukning, dvs undvika t ex onödig kopiering och utskrifter, vilket  sparar såväl papper, energiåtgång som åtgång av skrivartoner.
 • Eftersträva användande av t ex  lågenergilampor och andra energisparande alternativ.
 • Vid tjänsteresor ska, om det är  möjligt, tåg väljas före bil och flyg.
 • Så långt det är möjligt ska kollektiva  färdmedel användas före bil.

Övergripande miljöarbete på byrå
I  byråns övergripande miljöarbete ska följande huvudpunkter följas:

 • Alla för byrån tillämpliga lagar och  förordningar inom miljöområdet ska följas och hållas uppdaterade.
 • Säkerställa att energianvändningen i hela  verksamheten används med sparsamhet och att förnyelsebar energi används där så  är möjligt.
 • Stödja interna och externa projekt som på ett  långsiktigt sätt arbetar för en bättre miljö, t ex genom att uppmuntra  personalen till att välja miljövänliga färdmedel till och från arbetsplatsen.
 • Kontinuerligt följa upp hur byrån efterlever policyn samt mäta hur miljöframstegen fortgår.
 • Kontinuerligt informera medarbetare i  miljöfrågor, så att miljöpolicyns riktlinjer kan följas på ett optimalt sätt.
 • Informera externt om byråns  miljöarbete.

Miljömål

 • Minskad energianvändning och elkostnad
 • Minskade papperskostnader
 • Minskade kostnader av skrivartoner
 • Stärka byråns varumärke genom att kunna  presentera ett strukturerat och konkret miljöarbete externt.