Sekretess och tystnadsplikt

Hos Advokatbyrån Limhamnsjuristen följs de Vägledande reglerna om god advokatsed som är antagna och utfärdade av Sveriges advokatsamfunds styrelse.

Dessa regler har följande lydelse för oss:

  • Hos Advokatbyrån Limhamnsjuristen har all personal, oavsett anställningsform, inklusive praktikanter, tystnadsplikt avseende det som man anförtrotts inom ramen för byråns verksamhet eller som man i samband  därmed fått kännedom om.
  • Undantag från tystnadsplikten gäller om klienten samtyckt därtill eller laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger.
  • Undantag gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att någon hos Advokatbyrån Limhamnsjuristen ska kunna värja sig mot klander från klientens sida eller hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget.

Personal hos Advokatbyrån Limhamnsjuristen är skyldig att iaktta diskretion om klienterna och deras angelägenheter. Personal får inte utan skäl göra sig underrättad om ärenden som förekommer på byrån, men som man själv inte arbetar med (s k intern sekretess).

När det gäller varje enskilt klientärende är det den ansvariga juristen som har kännedom om ärendet i sak. Det är därför endast den ansvariga juristen som kan svara i klientärendet. Ärenden kan aldrig diskuteras i sak med den administrativa personalen.

Det åligger var och en på byrån att se till att  såväl den externa som den interna sekretessen och tystnadsplikten upprätthålles. Särskild uppmärksamhet ska iakttas då det gäller information som omfattas av t.ex. förundersökningssekretess och hälso- och sjukvårdssekretess samt sekretess inom socialtjänsten.

Ovanstående tystnadsplikt gäller såväl gentemot klienter, samarbetspartners, kunder som mot andra externa aktörer som Advokatbyrån Limhamnsjuristen kommer i kontakt med i sin verksamhet.

Tystnadsplikten omfattar allt som rör externa aktörer, såväl huruvida de förekommer som klienter samt innehållet i ärenden/frågeställning.