Socialförsäkrings- och socialrätt

Socialrätt hos LimhamnsjuristenSocialrättsliga frågor påverkar vardagslivet i hög grad.
Socialrätten handlar om t ex den enskildes rätt till bistånd och försörjning, om barn och ungdomars rättigheter, om föräldrars rättsställning i förhållande till barnen, men också om äldres, sjukas och funktionshindrades rättigheter. För barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer finns det t ex olika typer av samhällsstöd. Personlig assistans, korttidsvistelse, ledsagarservice, vårdbidrag och bilstöd är exempel på saker som ingår i socialförsäkringen.

Rådgivning inom socialrätten

Det finns många frågor som kan uppkomma för en enskild person om vilka sociala rättigheter man har enligt socialtjänstlagen (SoL) och annan sociallagstiftning, LSS bl a. Vi kan hjälpa dig att reda ut begreppen och klargöra på vilket sätt du kan gå till väga för att hävda dina rättigheter.

Socialförsäkringen

I socialförsäkringsärenden är det alltid staten som är motpart.

Inom socialförsäkringsrätten hittar vi regler som bl.a. rör sjukpenning och sjukersättning. Här finns också bestämmelser som rör livränta (arbetsskador), handikappersättning och föräldrapenning m.m.  Om du fått avslag på en ansökan om sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan kan det kännas tufft och det kan vara svårt att veta hur du ska agera för att begära omprövning och senare kanske också överklaga. Systemet kan i sin helhet vara svårt att överblicka och förstå för den enskilde.

Du kanske känner att du kommit i kläm i relationen till myndigheter och att du förlorat  tryggheten och tilliten till samhället eller kontrollen över ditt liv.

Det behövs energi för att orka stå upp för sina rättigheter, energi som i många fall behövs till att t.ex. återhämta sig från sjukdom eller skada. Logik och regelverk helt utan hänsyn till känslor och upplevelser kan upplevas som stötande när inte du, som unik individ, blir sedd.

Vi kan med vår unika erfarenhet av möten med personer i kris eller svåra situationer se dig och ta tillvara dina rättigheter och se till att myndigheter och domstolar ser på ditt ärende med nya ögon vid omprövningen eller överklagande. Ibland kanske vi istället behöver förklara varför du inte har rätt, på ett lättförståeligt sätt.

Observera att du inte kan få rättsskydd i socialförsäkringsärenden. Rättshjälp beviljas endast i sällsynta undantagsfall.