Va; inte har väl jag något ansvar som styrelseledamot?

Visst är det hedrande när man får en förfrågan om, eller till och med blir nominerad till, ett uppdrag om att bli styrelseledamot i något sammanhang? Att bli vald till styrelseledamot tycker i vart fall jag definitivt ska ses som hedrande, eftersom det ju förutsätts att den som väljs till ett sådant uppdrag är en person som uppfattas som klok och hederlig, och som åtnjuter allmänt förtroende.

I Sverige så har vi, förutom vårt rikhaltiga näringsliv, en kultur av föreningsliv som har medfört att det runtom i samhället finns en mycket stor mängd av sammanslutningar av både ideell och i varierande grad ekonomisk/kommersiell natur, där vi i olika egenskaper och sammanhang förutsätts engagera oss eller till och med bli delägare. Jag talar då exempelvis om företag som bedriver näringsverksamhet och andra slag av sammanslutningar, såsom bostadsrättsföreningar, ideella föreningar (t ex idrottsföreningar, fackföreningar, religiösa samfund och politiska partier) och olika slag av ekonomiska föreningar. Handen på hjärtat – visst är Du, eller har Du någon gång varit – styrelseledamot eller suppleant i något sådant sammanhang (och om inte, så har Du förmodligen i vart fall någon gång blivit tillfrågad om Du skulle vara villig att åta Dig ett sådant uppdrag, eller hur?).

Vad många kanske inte tänker på är att det med varje sådant uppdrag följer ett ansvar, som, om man inte har studerat frågan närmare, kan te sig en aning luddigt. Jag ska därför försöka ge en bild av hur saker och ting fungerar för den som faktiskt är styrelseledamot i något sammanhang.

Det finns regler för de olika associationerna

Vi som arbetar med juridik använder för de olika slagen av sammanslutningar benämningen ”association”, vilket är det övergripande samlingsbegreppet. Och som Du säkert redan vet, så är merparten av dessa associationer reglerade i lag. De vanligaste associationerna är aktiebolag, (som regleras genom aktiebolagslagen), handelsbolag och enkla bolag (vilka regleras genom lagen om handelsbolag och enkla bolag), ekonomiska föreningar (vilka regleras genom lagen om ekonomiska föreningar), och ideella föreningar (för vilka det inte finns någon lagstiftning, men där det likväl finns principer som styr deras verksamhet, oftast genom att det dras paralleller med vad som gäller för t ex ekonomiska föreningar, men även genom prejudicerande domstolsavgöranden). Ett grundläggande drag i denna lagstiftning är värnet om delägarnas eller medlemmarnas demokratiska rättigheter i associationerna. Detta går ut på att varje delägare eller medlem ska tillförsäkras det inflytande som medlemskapet eller ägandet medför, genom att säkerställa så den enskilde får tillräcklig och relevant information, och ges möjlighet att fullt ut ta tillvara sina intressen i associationen i egenskap av delägare eller medlem. En associationsrättsligt grundläggande princip är den s k likhets- eller likabehandlingsprincipen, som går ut på att alla delägare resp medlemmar ska behandlas lika, och att ingen delägare eller medlem ska gynnas på någon av de andras, eller associationens, bekostnad.

Vad många kanske inte tänker på är att dessa associationer i stora drag efterliknar hur samhället i en stat är uppbyggt. Där finner man det huvudsakligt relevanta regelsystemet i konstitutionen (i Sverige regeringsformen) och övriga grundlagar.

Verksamhet

Det gemensamma för de olika associationsformerna är att de bygger på att det finns medlemmar eller delägare som har slagit sig samman och samarbetar på grund av att de har ett gemensamt intresse – av antingen kommersiell eller annan ekonomisk natur, eller av rent ideell natur – där jag gärna exemplifierar med idrottsföreningar, eftersom jag själv har erfarenhet från denna sektor i samhället. Det gemensamma intresset ligger i att deltagarna (som är antingen medlemmar eller delägare, beroende på associationsform) samverkar i bedrivandet av en verksamhet som de har ett gemensamt intresse i. Som exempel kan nämnas att de som är intresserade av att paddla kajak på havet, med fördel kan slå sig samman och bilda en kanotklubb, där de kan förena sina ansträngningar och utöva sitt intresse i gemenskap med andra likasinnade (jaja; jag erkänner – detta är förtäckt reklam för Malmö Kanotklubb!), och på motsvarande sätt så kan de som vill bo i en fin lägenhet vid havet slå sig samman och bilda en bostadsrättsförening (i Limhamn, såklart) där de sedan kan bo tillsammans med andra som har samma önskan. Och den som bedriver byggnadsverksamhet kan slå sig samman med andra byggare, och bedriva sin verksamhet i t ex ett aktiebolag eller handelsbolag. Det gemensamma intresset förutsätter också att medlemmarna är lojala mot sammanslutningen, och verkligen bidrar till det gemensamma ändamålet. Om en medlem av någon anledning skulle motarbeta associationen så kan vederbörande också drabbas av följdverkningar, och i vissa fall till och med bli utesluten.

Vem bestämmer i en association? Jo, det gör det högsta beslutande organet!

Många tror att den som bestämmer i en association är styrelsen, eller kanske till och med styrelsens ordförande, men detta är en missuppfattning. Faktum är att det normala för en association är att beslutsbehörigheten är utspridd på några olika beslutsnivåer. Det högsta beslutande organet i alla associationer är emellertid medlems- eller delägarkollektivet i dess helhet! När detta kollektiv sammankallas så benämns det ”stämma”; bolagsstämma, i ett aktiebolag, och föreningsstämma i föreningar av olika slag. Ofta kallas en ordinarie föreningsstämma också för ”årsmöte”. Det är vid bolags- resp föreningsstämman som delägarna resp medlemmarna kan utöva sin associationsrättsliga beslutanderätt, och det är därför som det är så viktigt att alla delägare eller medlemmar blir kallade i vederbörlig ordning till bolags- eller föreningsstämman, så de får en reell möjlighet att delta i stämman, och på så sätt påverka hur verksamheten bedrivs. En av de viktigaste frågorna vid en sådan stämma är utseendet av en styrelse.

I en liten grupp så är det naturligt att alla gruppmedlemmar deltar i både verksamheten och de beslut som man fattar om hur verksamheten ska bedrivas. Är man två delägare i ett bolag, så säger det sig självt att man måste vara överens för att bedriva gemensam verksamhet. Men ju större gruppen är, desto mera otympligt blir det om alla delägare eller medlemmar måste vara överens, så därför har man ofta delat upp beslutsbehörigheten på olika nivåer i associationen, där bolags- eller föreningsstämman fattar beslut i för associationen principiellt eller existentiellt viktiga frågor, men där man delegerar beslutanderätten i mera rutinmässiga och löpande åtgärder till den av stämman valda styrelsen. Så snart som associationen antar en lite större storlek, så kan även önskemålet om enighet bli till ett hinder för en effektiv verksamhet, varför regelsystemen stipulerar att beslut ska fattas med majoritetsbeslut. Detta betyder i praktiken att en minoritetsmening kan bli nerröstad.

En av de principiellt viktiga och existentiella frågor som delägare och medlemmar fattar beslut om på stämman är de särskilda regler som – utöver vad som följer av lagstiftningen – ska gälla för den specifika associationen. För ett bolag är detta bolagsordningen, och för en förening; oavsett om det är en ekonomisk eller ideell förening, så är det stadgarna. I dessa dokument kan delägar- eller medlemskollektivet specificera hur verksamheten ska vara organiserad och bedrivas, och i viss mån modifiera det som gäller enligt rättssystemet.

Struktur för styrning av verksamheten

Varje association förutsätts ha en struktur, i form av att det måste finnas någon som styr dess dagliga löpande verksamhet, vilket man löser genom att denna uppgift anförtros åt en styrelse. Styrelsen får sin behörighet från stämman, men dess behörighet regleras i stor utsträckning även i lagstiftningen. Där sägs bland annat hur styrelsen ska vara sammansatt, vilka funktioner som ska eller får finnas, och vilka uppgifter som en styrelse har. Där regleras också hur styrelsen ska fungera och vilka begränsningar som finns i olika avseenden, t ex om vilka som kan eller inte kan vara styrelseledamöter, och vad styrelseledamöterna får eller inte får göra i denna sin funktion. En viktig sådan regel är att en styrelseledamot inte får delta i beslut där han eller hon är jävig, dvs där beslutet rör honom eller henne själv eller någon anhörig, eller där styrelseledamoten i övrigt har ett intresse som strider mot associationens intresse. Den lojalitetsplikt för medlemmarna gentemot associationen som jag nämner ovan gäller i minst lika hög grad för styrelsens ledamöter, vilka i alla avseenden förutsätts agera för associationens bästa. För med den beslutanderätt som styrelsen har blivit anförtrodd, så följer även befogenheter – eller ”makt”, om man så vill – som det är viktigt att ingen använder till egen fördel, eller till nackdel för associationen.

Ansvaret

Och där börjar vi komma in på det som min rubrik syftar på, nämligen att den som har blivit invald i en styrelse, oavsett om det är i ett bolag, eller i en förening av något slag, har ett ansvar. Även en styrelse är i de flesta fall ett kollektiv bestående av flera personer, och det krävs då att dessa kan samarbeta för associationens bästa. Det är visserligen ganska så vanligt i mindre aktiebolag (företrädesvis sådana som ägs av endast en person) att styrelsen består av endast en person, men i de flesta andra sammanhang så utgörs styrelsen av ett antal personer, som tillsammans har fått i uppdrag att sköta associationens dagliga verksamhet. Om styrelsen inte inom sig kan enas om hur den ska agera i en viss fråga, så tillämpas även där majoritetsbeslut, dvs ledamöterna får rösta om vilket beslut som ska fattas. En anledning till att de flesta styrelser består av flera ledamöter är att man vill ta tillvara på de olika kompetenser som kan finns hos olika personer, men även att var och en av styrelsens ledamöter ska hålla koll på hur styrelsen och de andra ledamöterna agerar, och se till så de beslut som fattas verkligen är till nytta för associationen, och så inte föreningens tillgångar eller verksamhet utsätts för risker att förloras eller förstöras. Om någon av ledamöterna börjar visa tendenser till att falla utanför ramarna i dessa avseenden, så är det upp till de andra att uppmärksamma, och stoppa, detta.

En viktig del i styrelsens ansvar är att tillse så de bolags- och föreningsdemokratiska principer som är grundläggande inom associationsrätten realiseras genom att alla delägare eller medlemmar garanteras en reell möjlighet att utöva det inflytande som delägarskapet eller medlemskapet tillförsäkrar dem, dvs att alla får relevant information, och att alla blir kallade till de stämmor där deras inflytande får utövas.

Med detta så är vi även inne på en av bristerna med hur denna helhet är uppbyggd. Vi människor är ju väldigt olika till personlighet och egenskaper. Min egen erfarenhet av styrelsearbete är att det i många styrelser finns både personer som är ambitiösa och viljestarka, och som därför deltar i styrelsearbetet med stort engagemang och stor energi, och sedan de som visserligen blivit smickrade av att ha blivit föreslagna till en styrelsepost, och därför tackat ja till att bli valda, men som sedan mest bara sitter av styrelsemötena och undviker att ta några initiativ, eller ens att tillföra något till verksamheten vare sig i form av konkreta åtgärder, eller ens tankemöda – och så naturligtvis alla varianter däremellan. De sistnämnda kallas ibland för ”jasägare” eller ”nickedockor”, eftersom de konsekvent väljer den bekväma vägen att bara okritiskt acceptera allt som föreslås av någon av de drivande i styrelsen, vilket gör att den eller de som är pådrivande och som utstrålar auktoritet kan trumfa igenom förslag och beslut som egentligen inte alls är till associationens eller dess medlemmars bästa.

Tyvärr så visar erfarenheten att det även förekommer styrelseledamöter som till och med missbrukar sin behörighet (”makt”) till att tillskansa sig egna fördelar på föreningens bekostnad. Ett på senare tid uppmärksammat och synnerligen flagrant exempel på detta (bland tyvärr många) är de bostadsrättsföreningar i Rosengård i Malmö som för några år sedan av sina styrelser, eller i vart fall av vissa av styrelseledamöterna, systematiskt hade plundrats på mångmiljonbelopp på olika mer eller mindre förslagna sätt; bland annat genom fejkade avtal om renovering och falska fakturor. Dock så kan även icke brottsliga ageranden medföra stora skador och kostnader för en association

Det krävs civilkurage hos var och en av styrelseledamöterna!

Det finns visserligen mekanismer, som kan vara inbyggda i systemet eller som kan beslutas av varje association för sig, som ska förhindra denna typ av kriminellt beteende, såsom att revisorer ska granska associationens räkenskaper och årsredovisning, att medlemmarna /delägarna/ ska ha insyn i (dvs information om…) associationens förehavanden, och att betalningar ska attesteras av någon annan än den som utför dem, men i sista hand är det styrelsen som är ansvarig för att associationens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter sköts på ett bra sätt, och att inte någon tillåts att okontrollerat hantera associationens tillgångar eller angelägenheter på ett sätt som sätter dem i fara. Det är således ett av syftena med en styrelses kollegiala uppbyggnad att dess ledamöter ska hålla koll även på varandra. Det är då viktigt att var och en av styrelseledamöterna har civilkurage och ryggrad att påtala och motsätta sig förslag och beslut i styrelsen som strider mot associationens intressen, eller som sätter dess intressen i fara genom att medföra risker för onödiga kostnader och förluster. Den styrelseledamot som inte har motsatt sig ett dåligt förslag som leder till ett dåligt beslut, riskerar att få vara med och bära hundhuvudet den dag då de övriga delägarna resp medlemmarna kommer underfund med vad styrelsen har ställt till med.

En beståndsdel i dessa mekanismer är den efter varje verksamhetsår vid den ordinarie bolags- eller föreningsstämman uppkommande frågan om styrelsens (och i förekommande fall den verkställande direktörens) ansvarsfrihet. Det är förvånande många medlemmar, och även styrelseledamöter, i olika organisationer som inte vet vad syftet är med att det på varje ordinarie bolags- och föreningsstämma upptas en punkt som handlar om styrelsens ansvarsfrihet, medan en del åtminstone har klart för sig att det handlar om ett slags godkännande av hur styrelsen rent allmänt har agerat under det föregående verksamhetsåret. Detta är dock inte hela sanningen.

Den reella innebörden av begreppet ansvarsfrihet är att associationens medlemmar genom beviljande av sådan frånsäger sig rätten att, för det fall att styrelsens agerande i något avseende har medfört en ekonomisk skada för associationen, utkräva ett skadeståndsansvar av styrelsen eller av den eller de ledamöter som är ansvariga för de dåliga besluten. (Som så ofta inom juridiken så är denna huvudregel dock inte undantagslös). Detta betyder att medlemmar eller delägare i en association före varje ordinarie stämma måste skaffa sig information om hur föreningens angelägenheter har skötts, och besluta sig för om de anser att styrelsen eller någon eller några av dess ledamöter bör ställas till (ekonomiskt) ansvar för onödiga kostnader eller förluster som de har åsamkat föreningen.

Om en stämma nekar sin styrelse, eller en enskild ledamot, ansvarsfrihet, så betyder detta dock inte att föreningen per automatik har rätt till ett skadestånd. Skulle medlemmarna neka styrelsen ansvarsfrihet, så måste detta beslut följas upp med att föreningen, alternativt den medlem eller de medlemmar som är missnöjda, stämmer de aktuella styrelseledamöterna på skadestånd vid allmän domstol, om man menar allvar med att personerna ifråga ska betala associationen ett skadestånd. Detta måste i de flesta fall ske inom ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på stämman. Om detta inte görs så förlorar man rätten att stämma vederbörande senare.

Så acceptera gärna om Du blir tillfrågad om ett styrelseuppdrag, men ta då också reda på vad som krävs av Dig i den situationen.

________________________________

Om Du har råkat på någon form av problem relaterade till styrelseuppdrag kan vi på Advokatbyrån Limhamnsjuristen hjälpa Dig.

–  Advokat Jan Tuma

 

Vad är ett skiljeförfarande? Del 2

Här kommer fortsättningen på del 1 (som Du kan läsa om Du klickar på denna länk) av mitt i somras publicerade försök att på ett begripligt sätt förklara vad ett skiljeförfarande är, och lite om de regelsystem som är aktuella.

 

Sambandet med den nationella lagstiftningen

En intressant aspekt på skiljeförfaranden är att de visserligen på ett sätt är fristående från det vanliga rättssystemet, samtidigt som det finns (och måste finnas) ett samband. Ett exempel på detta är att skiljeförfarandet visserligen leder fram till en skiljedom, men att det inte innefattar någon mekanism för verkställigheten. Som jag skrev om i föregående avsnitt så kännetecknas ju en tvist av att (minst) den ena av parterna vägrar att infria ett av den andra parten framställt anspråk – exempelvis på betalning. I de flesta fall så kommer en seriös motpart som blir ådömd betalningsskyldighet att betala, dvs att rätta sig efter domslutet, men i en del fall kommer den vägrande parten vidhålla sin vägran att prestera även sedan en skiljedom har meddelats, vilket betyder att vederbörande måste avtvingas sin prestation (t ex betalning). Detta måste då ske genom att den vinnande (berättigade) parten antingen vänder sig till Kronofogdemyndigheten med en begäran om verkställighet, eller ansöker hos den behöriga tingsrätten om att motparten ska försättas i konkurs. Dessa förfaranden regleras i Utsökningsbalken resp Konkurslagen, vilka ju båda utgör beståndsdelar i det ”vanliga” rättssystemet.

 

Exklusivitet

Ett annat exempel på sambandet med den ”vanliga” lagstiftningen är reglerna om den av parterna valda tvistlösningsmekanismens exklusivitet. I de nationella rättssystemen – t ex det svenska – så finns det regler som är avsedda att hindra att en och samma tvist hamnar hos två olika domstolar, s k forumregler och regler om rättegångshinder. En av dessa regler innebär att om parterna har avtalat att tvister dem emellan ska lösas genom skiljeförfarande, så kan inte den av dem som till äventyrs har kommit underfund med att det vore fördelaktigare för vederbörande att processa i allmän domstol, ensidigt frångå avtalet genom att stämma in sin motpart i allmän domstol. Denna regel går ut på att de allmänna domstolarna ska respektera en mellan parterna ingången överenskommelse om tvistlösning genom skiljeförfarande, på så sätt att om ena parten skulle stämma den andra i allmän domstol, så kommer domstolen avvisa käromålet.

 

I det svenska rättssystemet ingår en lag om just skiljeförfaranden; Lag (1999:116) om skiljeförfarande, som reglerar hur ett skiljeförfarande ska gå till om parterna kommer överens om att deras meningsskiljaktigheter ska lösas genom ett sådant förfarande, men inte kan enas om vilka regler för förfarandet som ska gälla. Det vanligaste är dock att de som tar in en skiljeklausul i sitt avtal även kommer överens om vilka regler för förfarandet som ska tillämpas om det skulle bli aktuellt, varvid man ofta väljer bort lagen om skiljeförfarande till förmån för särskilda fristående regelsystem.

 

Skiljedomsinstitut

Inom handeln och näringslivet har det sedan århundraden funnits olika organisationer och sammanslutningar vars syfte är att främja god handel och ett fördelaktigt företagsklimat i de branscher och mellan de länder där de är verksamma, av vilka en del på svenska kallas för Handelskammare – (på engelska Chambers of Commerce). Många av dessa har under sin verksamhetstid konfronterats med medlemmarnas behov av att få kommersiella tvister lösta på ett effektivt sätt, vilket har medfört att en del av dem har utarbetat egna regelsystem för hantering av skiljeförfaranden, vilka har ställts till medlemmarnas förfogande. I Sverige finns det elva regionala handelskammare, av vilka i vart fall två har utarbetat egna regelsystem för skiljeförfaranden, samt inrättat egna avdelningar, ”institut”, för administration av dessa förfaranden. Det mest kända av dessa institut är – även om det svider i en lokalpatriot att erkänna det – Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, eller som det numera heter ”SCC”, som har varit verksamt sedan 1917. Numera finns det dock sedan mitten av 1990-talet även ett motsvarande institut knutet till Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö; ”SSIH”.

Det speciella med dessa institut är att de är uppbyggda kring ett (eller flera) regelsystem som institutet självt har tagit fram för hantering av de tvister som aktörerna råkar in i. Både SCC och SSIH har sålunda ett regelsystem för ett s k ordinärt förfarande, och ett för ett förenklat förfarande, där det som huvudsakligen skiljer dem åt är att det ordinära förfarandet innefattar tre skiljemän, medan det förenklade förfarandet innefattar en ensam skiljeman.

 

Ursprungligen så riktade sig verksamheten till de olika handelskamrarnas medlemmar, men allteftersom de olika instituten och de där verksamma skiljemännen (som numera lika gärna kan vara kvinnor) skaffat sig ett gott renommé så har de kommit att anlitas av andra än bara de lokala företagen. Särskilt SCC har ett idag grundmurat gott anseende även internationellt som ett seriöst skiljedomsinstitut, och anlitas ofta av parter i stora internationella tvister, just eftersom de anses vara neutrala och inte favoriserar parter i det egna landet. Ett annat exempel på ett ofta anlitat skiljedomsinstitut för internationella kommersiella tvister med ett eget regelsystem är AAA (American Arbitration Association), med kontor i 28 städer i USA.

 

Fördelarna med skiljeförfarande: Snabbheten och konfidentialiteten

Och varför ska man då anlita skiljemän i ett skiljeförfarande istället för att vända sig till en allmän domstol om man har råkat i tvist med någon? Den första fördel som gör att många stora företag föredrar skiljeförfaranden för tvistlösning är att det är snabbt. Detta är en följd av två särdrag hos skiljeförfarandet: Att förfarandet är tidsbegränsat, och att det råder ett principiellt överklagandeförbud.

 

Den vanligaste tidsrymden som parterna och skiljenämnden har på sig från anhängiggöra-de av en talan (dvs inledande av själva processen) till dess att skiljenämnden meddelar dom är sex månader, vilket varken parterna eller skiljemännen – annat än i rena undantagsfall – kan rucka på. Detta ska då jämföras med en tvistemålsprocess i allmän domstol, som redan i första instans kan dra ut på tiden i flera år.

Det andra ”särdraget” är att en skiljedom som huvudregel inte kan överklagas. Denna princip är visserligen inte heller undantagslös, men undantaget är oerhört snävt begränsat till formella fel i skiljeförfarandet, vilket medför att utrymmet och möjligheterna för en part att finna grunder för ett överklagande är minimala. Särskilt vid tvister om stora värden anses snabbheten från tvistens uppkomst till dess det föreligger ett avgörande vara en stor fördel.

 

En ytterligare faktor som bidrar till att skiljeförfarande ofta föredras i kommersiella förhållanden är att det – till skillnad från vad som förekommer hos en allmän domstol – är konfidentiellt. Utomstående kan normalt aldrig få veta vare sig vad parterna tvistar om, hur tvisten avgjorts eller hur skiljenämnden har resonerat för att komma fram till sitt domslut. Enda möjligheten är om någon av parterna själv offentliggör skiljedomen – vilket sällan sker, eller om någon av parterna trots allt väljer att överklaga skiljedomen.

Nackdelarna med skiljeförfarande: Kostnaderna!

Fördelarna till trots så finns det i vart fall en stor och uppenbar nackdel med skiljeförfarandena, och det är kostnaderna. För att kunna processa i de allmänna domstolarna så betalar en part (=käranden) en ansökningsavgift som idag är 2.800 kronor för ett ordinärt tvistemål. För detta i sammanhanget mindre betydande belopp så ställer staten hela vårt domstolssystem, dvs tingsrätt, hovrätt och (i bästa, eller värsta, fall) även Högsta domstolen, till parternas förfogande, med allt vad detta kostar staten i form av personalkostnader, lokalkostnader, datorer, litteratur, utbildningar, etc. Den som tappar målet i allmän domstol måste visserligen betala kostnaderna för två jurister (vilket i och för sig kan vara nog så kännbart), dvs dels sin egen advokats arvode, och dels motpartens ombudskostnader, men inget för rättssystemets insatser utöver ansökningsavgiften.

 

Vid skiljeförfarande så måste parterna betala SAMTLIGA uppkomna kostnader ur egen ficka, dvs arvoden till ofta fem jurister (var sitt ombud för parterna + tre skiljemän) istället för två, och en rejält tilltagen självkostnad till skiljedomsinstitutet för dettas administration av förfarandet. Om målet handlar om mer än bara rena obetydligheter så kan kostnaderna ofta uppgå till miljonbelopp. Det som också är signifikativt för skiljeförfarandena är att kostnaderna oftast ska betalas genom erläggande av mycket substantiella förskott innan skiljedomsinstitutet och skiljemännen ens påbörjar sin befattning med tvisten.

För en resursstark part så kan ofta dessa kostnader verka mindre avskräckande, men vid obalans mellan parternas finansiella styrka så kan ofta kostnadsaspekten få den som är mest känslig för kostnader att avstå från att överhuvudtaget dra igång dessa rättsliga åtgärder, även om man skulle ha en fördelaktig processuell ställning. Vi har ibland sett exempel på avtal där man kan misstänka att den större och finansiellt starkare parten har förmått sin motpart att skriva på ett avtal med skiljeklausul just för att kunna ta sig icke avtalsenliga friheter mot sin svagare medkontrahent utan att löpa någon större risk att denne tar till rättsliga åtgärder för att stävja motpartens avtalsbrott.

Vi avråder privatpersoner och småföretag

Slutsatsen av allt detta är att man ska vara mycket noga med att kontrollera vilken tvistlösningsmekanism som föreslås i ett förslag till avtal som en resursstark motpart erbjuder, eftersom en skiljeklausul ofta kan vara förödande för en småföretagare, eller ännu värre; privatperson, då den kan bli ett hinder; en ekonomisk barriär, för den resurssvagare av parterna att söka sin rätt om motparten vägrar, eller eljest underlåter, att prestera det parterna har avtalat. Vi brukar därför alltid avråda den privatperson eller småföretagare som från ett (större) företag har fått ett avtalsförslag med skiljeklausul, från att acceptera denna tvistlösningsmekanism.

 

Hör gärna av Dig till oss om Du har frågor om det ovan anförda.

 

Vad är ett skiljeförfarande? Del 1

Som den flitige läsaren av våra blogginlägg kanske har märkt så brukar jag ibland ge mig på att försöka förklara begrepp som förekommer i det juridiska fackspråket, men som antingen har en annan betydelse än i vardagsspråket, eller som helt saknar sin motsvarighet i det allmänna språkbruket. Ett sådant begrepp är skiljeförfarande.

Vill Du ha det korta svaret eller det långa? Det är alltid trevligt att få en fråga som är enkel att besvara, och just denna finns det faktiskt ett kort svar på: Ett skiljeförfarande är en privat rättegång! Förfarandet leder till en skiljedom, som är verkställbar på i stort sett samma sätt som en dom meddelad av en allmän domstol.

Det korta svaret lämnar dock efter sig ett så pass stort antal följdfrågor, att Du ju inser att det kräver en förklaring. För visst är det väl så att staten genom domstolsväsendet har monopol på rättsskipning?

Rättsskipningsmonopol

Och här kommer så de komplikationer som det enkla svaret kringgick. En del av svaret är att staten faktiskt har monopol på rättsskipning när det gäller bland annat straffrätt och annan lagstiftning som handlar om utövande av offentligrättslig makt – det som kallas för myndighetsutövning. Det finns visserligen grupperingar i vårt samhälle som anser att de står över denna del av rättssystemet, och som antingen konstruerar sina egna rättssystem, eller som väljer att betrakta diverse religiösa dogmer som ett rättssystem som de följer, men det rör sig då om antingen rent professionella kriminella, eller grupperingar som av andra; vi kan kalla dem ideologiska, skäl väljer att aktivt ta avstånd från den genom den svenska lagstiftningen och i demokratisk ordning antagna svenska rättsordningen. Gränsdragningen mellan dessa slag av grupperingar är inte sällan oklar.

Rättsskipningsfrihet

Däremot så finns det inget offentligt monopol på rättsskipning inom den del av juridiken som kallas för civilrätt, och då närmare bestämt förmögenhetsrätt, och som reglerar bland annat allt som har med handel och ekonomiska transaktioner mellan privata rättssubjekt, såsom privatpersoner och företag, att göra. Detta hänger bland annat samman med att ekonomin i ett samhälle; näringslivet, i mycket stor utsträckning styrs av avtal mellan aktörerna. I Sverige; liksom i de flesta demokratiska rättssystem, råder det som brukar kallas för avtalsfrihet. Principen är (som så ofta inom juridiken) inte undantagslös, men den är en grundbult i det ekonomiska livet i samhället.

Det typiska för ett avtal är att det för sin uppkomst och giltighet kräver båda de involverade parternas medverkan. Om den ena av två parter erbjuder sig att ingå ett avtal med den andra parten på villkor som denne inte accepterar, så kan den andra parten helt enkelt avstå från att ingå avtalet. En faktor som är styrande för om man ska ingå ett avtal är vetskapen om att ett avtal är bindande. Detta betyder att den som står inför valet att ingå ett avtal eller inte, alltid måste kalkylera på om villkoren kommer att vara gynnsamma för honom eller henne även kanske långt in i framtiden, eftersom det ju alltid finns en risk för att omständigheterna förändras så att det som idag ter sig fördelaktigt, i morgon kan visa sig ha varit en felsatsning.

Ett noggrant genomtänkt, väl utformat och väl dokumenterat avtal kan ofta vara en garant för att en affärstransaktion ska ge ett för parterna bra utfall, och att de har klart för sig vad de har förbundit sig till. Tyvärr så ingås inte sällan affärstransaktioner utan att dokumenteras i ett skriftligt avtal, och även om så är fallet så visar det sig emellanåt att saker och ting likväl går snett, och att parterna blir osams om vad de har kommit överens om eller vad den ena eller andra av dem ska prestera för att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. När det uppkommer en tvist i ett kommersiellt förhållande betyder det att åtminstone en av parterna (och ibland båda) anser sig ha krav mot den andra, som denne vägrar att uppfylla.

Valfrihet

I detta läge ställer staten ett system för tvistlösning till allmänhetens förfogande genom den civilrättsliga och processrättsliga lagstiftningen och domstolsväsendet (i vid bemärkelse). Att systemet ställs till förfogande betyder emellertid inte att det finns något statens monopol på rättsskipning inom denna del av juridiken. Tvärtom så har det, allteftersom näringslivet under långa tider har utvecklats, bildats det som kallas för alternativa tvistlösningsmekanismer, varav en sådan är just skiljeförfarandet. Avsaknaden av ett offentligt monopol på detta område ger parterna i en affärsrelation möjligheten att välja bort tillämpningen av den svenska rättegångsbalken och svensk (dispositiv – dvs icke obligatorisk) materiell lagstiftning, till förmån för andra regler som de anser är bättre lämpade för deras situation.

Bundenhet

Ett skiljeförfarande förutsätter att parterna avtalar om tvistlösning på detta sätt. Detta kan ske på principiellt två olika sätt. Det ena är att parterna redan när man skriver avtalet om en viss affärstransaktion eller affärsrelation tänker sig in i möjligheten (dvs risken för) att de någon gång i framtiden ska hamna i konflikt med varandra, och därför redan då skriver in i avtalet hur de ska göra för att lösa denna förhoppningsvis aldrig uppkommande tvist. Detta sker då genom att parterna i avtalet skriver in en skiljeklausul, som är en klausul som anger att en eventuellt uppkommande framtida tvist ska lösas genom ett skiljeförfarande, varvid man även anger vilka regler för skiljeförfarandet som ska tillämpas. En sådan klausul är bindande för båda parterna, vilket betyder att de, när en tvist sedan uppkommer, inte ensidigt kan välja att i stället för skiljeförfarande väcka talan vid en allmän domstol.

Det andra sättet är att parterna först när det har uppkommit en tvist mellan dem, kommer överens om att den ska lösas genom ett skiljeförfarande i stället för att dras genom det offentliga domstolsväsendet. I denna situation krävs det således; lätt paradoxalt, att parterna kan komma överens trots att det råder en tvist mellan dem, och att de då ingår ett skiljeavtal om just den uppkomna tvisten. Detta kallas ibland med ett fint latinskt uttryck för ett skiljeförfarande ”ad hoc”.

När är det då aktuellt med att använda sig av ett skiljeförfarande i stället för att stämma någon i allmän domstol? Den frågan avser jag att återkomma till i del 2 av detta blogginlägg.

Kan en aktieägare bli personligt ansvarig för aktiebolagets skulder?

Alla företagare vet att det kan vara riskabelt att bedriva en näringsverksamhet i egen regi, dvs som enskild näringsidkare, eller som det ofta kallas i folkmun; ”enskild firma”. Om verksamheten visar sig vara olönsam, så riskerar företagaren personligen att försättas i konkurs, och ansvarar då personligen för alla skulder, dvs han eller hon måste själv betala alla obetalda räkningar från leverantörerna ur egen ficka. Samma sak gäller om man driver verksamheten tillsammans med en kompanjon, i det som kallas för handelsbolag. Detta kan vara förödande för den eller dem som därigenom blir av med sitt livs besparingar eller kanske tvingas sälja sin familjs bostad och övriga privata tillgångar. Och att tillvaron är full av risker, det har vi ju verkligen fått belägg för genom den nu grasserande Covid 19-pandemin, som ju har slagit stenhårt mot en hel rad med branscher där många så kallade fåmansföretag bedriver verksamhet! Vem kunde ha anat detta för ett år sedan?

Många småföretagare har därför fått rådet att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform, eftersom aktiebolaget, till skillnad från den enskilda näringsverksamheten, är en egen juridisk person, som själv kan förvärva rättigheter och ådra sig skulder. Med detta avses att det är aktiebolaget som inhöstar betalningen för produkterna som levereras eller tjänsterna som utförs, och att det är aktiebolaget som måste betala alla uppkomna kostnader i verksamheten. Det betyder också att aktiebolaget äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. Bolaget ägs visserligen av aktieägaren eller -ägarna, men dess ekonomi är principiellt sett separat från ägarens eller ägarnas ekonomi. Det är det som ibland kallas för att det finns ett ”vattentätt skott” mellan aktiebolagets ekonomi, och dess ägares ekonomi.

Det sistnämnda är en viktig princip, eftersom den innebär att i fall verksamheten visar sig vara förlustbringande, så kan aktiebolagets fordringsägare hamna i det läget att aktiebolaget inte förmår betala sina skulder, och att de därmed går miste om betalningen för de nyttigheter som de har levererat. Om en enskild näringsidkare blir försatt i konkurs, så kan fordringsägarna (genom konkursförvaltaren) i första hand ta de tillgångar som finns i själva verksamheten i anspråk för betalning av sina fordringar, men de kan även ta i anspråk företagarens privata tillgångar, dvs de tillgångar som inte har någon anknytning till näringsverksamheten, såsom privatbostad, sommarstuga, privat bil, privata banktillgodohavanden etc. Om däremot ett aktiebolag försätts i konkurs så gäller den motsatta principen, dvs att fordringsägarna visserligen kan ta aktiebolagets tillgångar i anspråk för betalning av sina fordringar, men inte ägarens eller ägarnas tillgångar.

Som så ofta är fallet inom juridiken så gäller dock även här ”ingen regel utan undantag”. Det finns nämligen ett regelkomplex i aktiebolagslagens 25 kapitel som säger att om det finns anledning att anta att aktiebolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, så måste företagsledningen kontrollera bolagets ekonomiska ställning genom att upprätta och låta en revisor granska en så kallad kontrollbalansräkning. Om det då visar sig att det egna kapitalet är förbrukat så att det understiger hälften av aktiekapitalet, så måste företagsledningen vidta en rad åtgärder som, något förenklat, går ut på att antingen återställa det egna kapitalet, eller försätta bolaget i likvidation.

Och här kommer så svaret på den fråga jag ställer i rubriken: Om styrelsen missar att upprätta en kontrollbalansräkning så snart det uppkommer anledning att anta att bolagets eget kapital har sjunkit under den kritiska nivån, eller om de i förekommande fall inte följer upp kontrollbalansräkningen med de ytterligare åtgärder som aktiebolagslagen stipulerar, så drabbas de som är ansvariga för bolagets verksamhet (vilket i allmänhet är styrelseledamöterna) av ett personligt betalningsansvar för alla bolagets skulder som uppkommer efter tidpunkten för deras underlåtenhet att agera enligt regelkomplexet i aktiebolagslagen.

Varför är det då viktigt att känna till dessa undantagsregler? Många vet naturligtvis om dessa bestämmelsers existens, men för en del kan det komma som en synnerligen obehaglig överraskning, kanske som sten på bördan sedan man har förlorat sitt företag i en konkurs, att också den privata ekonomin drabbas om man inte har varit tillräckligt uppmärksam på sitt aktiebolags ekonomiska ställning. Det råd som man därmed kan ge den eller dem som driver verksamhet i aktiebolagsform är att hålla noggrann koll på det egna kapitalet. Om kostnaderna är högre än intäkterna under mer än en kortare tid, eller om bolagets verksamhet plötsligt drabbas av oförutsedda kostnader eller förluster, så är det definitivt läge att gå in och kontrollera så aktiekapitalet är intakt, så man inte drabbas av det personliga betalningsansvaret.

En annan aspekt av detta kan visa sig när man som företag eller företagare drabbas av att en större kund, som är ett aktiebolag, och som man har levererat produkter till eller utfört arbete åt, går i konkurs utan att man har fått betalt för sina fordringar. För majoriteten av leverantörerna gäller då att man tillhör de så kallade oprioriterade fordringsägarna, som i de flesta konkurser tvingas konstatera att konkursbolagets tillgångar inte räcker till för att täcka deras fordringar, varför de blir antingen helt lottlösa eller får endast en bråkdel av sina fordringar täckta.

Det kan då ibland löna sig att göra en extra kontroll av hur kundens eget kapital ser ut, och vad som ligger bakom kundens obestånd. Om det är så att det har funnits anledning för styrelsen att anta att bolagets eget kapital har förbrukats till en nivå under den kritiska gränsen utan att styrelsen har låtit upprätta en kontrollbalansräkning, så kan det finnas goda möjligheter att utverka betalningsansvar från de ansvariga styrelseledamöterna även om det inte blir någon utdelning till de oprioriterade fordringsägarna i konkursen. Detta är typiskt sett en sådan fråga som vi på Advokatbyrån Limhamnsjuristen skulle kunna hjälpa Dig med. Mejla oss gärna om du har frågor eller funderingar, info [a] limhamnsjuristen.se

Jan Tuma
bitr. jurist

Va, kostar advokaten pengar?

 

Ibland kan det hända att vi som jobbar i advokatbyråbranschen möts av förvånade miner och oförstående när vi har gjort ett jobb och sänt klienten räkningen för det utförda arbetet. Det händer inte så ofta, förvisso, men en eller annan gång har det allt hänt, och då är det inte utan att man själv förvånas över vad folk (vissa) egentligen föreställer sig att en advokatbyrå är. Därför förtjänar det faktiskt att sägas i klartext: Vi är ingen offentlig myndighet, och vi bekostas inte av statliga eller kommunala medel!

Vi är ett företag!

Det är egentligen inte så svårt – vi är ett företag som så många andra. Visserligen ett något speciellt företag, men det finns ju många företag som är mer eller mindre speciella. En advokatbyrå kan lite förenklat sägas vara ett genom lagstiftning (Rättegångsbalken 8 kap) och av Sveriges Advokatsamfund auktoriserat företag som säljer juridiska råd och dåd – ett slags kvalificerat konsultföretag, helt enkelt. Som alla företag så betalar även en advokatbyrå löner till sina anställda, hyra för lokalerna man arbetar i, inköp av och kostnader för datorer, nättjänster, telefoni, kopiatorer, skrivare, kontorsmöbler och facklitteratur m m. Vi betalar dessutom dryga avgifter till Sveriges Advokatsamfund, premier för ansvarsförsäkringar och avgifter för årligen återkommande vidareutbildningar för att hålla oss à jour med ständiga förändringar i både lagstiftning och rättspraxis. Det är därmed en fullkomlig självklarhet att vi måste dra in pengar för att kunna betala allt som krävs för att driva denna verksamhet.

 Men, men… vissa behöver ju inte betala?

Jo; sant – även om det är en sanning med viss modifikation. Under vissa speciella förhållanden kan den som företräds av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå få denna biträdeshjälp utan att betala för den. Detta hänger samman med att Sverige är en rättsstat, med vilket jag avser att i vår lagstiftning respekteras demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Bland de sistnämnda ingår det som på engelska brukar kallas ”access to justice” – eller ”tillgång till rättvisa”, om denna lite förenklade översättning tillåts. I begreppet ingår att det allmänna (dvs staten och andra offentliga rättssubjekt) inte godtyckligt ska kunna ingripa i en privatpersons liv utan att denne ska ha rätt och möjlighet att värja sig mot ingreppet, och då kan det ofta krävas att vederbörande får biträde av ett rättsbildat ombud, som t ex en advokat.

Krävs beslut av domstol!

Det gemensamma för dessa fall är att det rör situationer som är strikt reglerade i lagstiftning, och som förutsätter att en domstol, eller i vissa fall annan behörig myndighet, har beslutat att förordna en advokat eller annan jurist i den funktion som situationen föranleder. Detta är således inget som vare sig Du eller jag kan bestämma själva! Exempel på detta är att brottsoffer har rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för sig om den brottslighet som de har varit utsatta för inte kan anses ha varit helt bagatellartad, och att barn som tvångsomhändertas enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), liksom deras föräldrar, har rätt att få ett offentligt biträde förordnat för sig, vilket även personer som är aktuella för tvångsomhändertaganden enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, LRV) resp tvångsvård av missbrukare (LVM) har rätt till. Andra exempel är de offentliga biträden som utses av Migrationsverket för asylsökande. I dessa fall betalar staten arvodet till den advokat eller jurist som har anförtrotts uppdraget och utfört arbetet.

Hur är det i brottmål?

Det kanske vanligaste exemplet på domstolars förordnande av ett med offentliga medel bekostat rättsligt biträde, och det som de flesta känner till genom massmedias rapportering, är förmodligen de advokater som utses till offentlig försvarare, vilket den som är misstänkt för att ha begått brott kan ha rätt till om misstanken rör annat än rent bagatellartade brott. I dessa fall så är det emellertid långtifrån alltid så att den som blir dömd för brott slipper alla kostnader. Om den dömde saknar ekonomiska möjligheter att betala för sig, så brukar advokatkostnaderna visserligen stanna på staten, men om den dömde har ekonomiska resurser i form av inkomst eller förmögenhet, så blir vederbörande regelmässigt ålagd återbetalningsskyldighet till staten för både försvararkostnaderna och kostnaderna för målsägandebiträde. Tillsammans med ådömda böter och skadestånd till brottsoffren kan dessa kostnader ofta upplevas som det tyngsta straffet för den kriminelle, även i jämförelse med t ex ett fängelsestraff.

Hur ska den göra som inte har råd med advokat?

Om man har en rättslig angelägenhet som man behöver biträde av en advokat eller jurist med att hantera så kan det finnas möjligheter att få hjälp med kostnaderna genom två olika system, vars syfte är att göra det möjligt även för personer med begränsade ekonomiska resurser att bevaka sina intressen och söka sin rätt. Det handlar om Rättsskydd och Allmän Rättshjälp. Observera gärna att tonvikten i meningen här ovan ligger på orden ”kan” och ”hjälp”. Det är nämligen inte i alla lägen då man anser sig behöva juridisk hjälp som något av dessa system kan bidra till att täcka kostnaderna, och inte ens när systemen träder in så täcks mer än en del av kostnaden.

Rättsskydd är ett moment som standardmässigt ingår i alla hemförsäkringar, och även i de flesta företagsförsäkringar, fordonsförsäkringar, djurförsäkringar m m. Det förutsätter självfallet att Du har en giltig försäkring, och det grundas således på ett avtal mellan Dig och Ditt försäkringsbolag. Ett grundläggande villkor för att Du som försäkringstagare ska kunna ta i anspråk rättsskyddet är att det har uppkommit en tvist, och att motparten är ett privat rättssubjekt. Du kan således inte använda det t ex för att skriva ett avtal, eller för att få hjälp med att deklarera, och inte heller för att processa mot staten eller något annat offentligt rättssubjekt; t ex för att överklaga ett taxeringsbeslut. Om Ditt ärende uppfyller villkoren i försäkringen, så kommer försäkringsbolaget att stå för en viss, men begränsad, del av kostnaderna. Du får själv stå för den del av kostnaderna som utgörs av självrisken, vilken ofta utgörs av en procentuell andel av totalkostnaderna, och även av den del av ombudskostnaden som överstiger vad som täcks av försäkringen.

Allmän rättshjälp är ett statligt system som är inkomstbaserat, och som administreras av domstolarna och den statliga rättshjälpsmyndigheten. Detta system är inkomstprövat, och kan bara beviljas den som har ett s k ekonomiskt underlag (dvs i de flesta fall inkomst) som understiger 260.000 kronor om året. Allmän rättshjälp beviljas endast om det, som det står i lagtexten, ”med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna”. Detta betyder alltså att en ansökan kan komma att avslås om den beslutande instansen bedömer att det inte är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Båda systemen förutsätter således att klienten själv betalar en del av kostnaderna, så helt gratis blir det aldrig.

Kan man själv påverka kostnaden?

Ja, det kan man faktiskt i viss mån. Detta kan Du läsa mera om i mitt tidigare blogginlägg ”Så här använder Du Din advokat eller jurist” som Du finner på vår hemsida via länken:  https://www.limhamnsjuristen.se/blogg/sa-har-anvander-du-din-advokat-eller-jurist/.

Har du frågor eller funderingar kring detta inlägg kan du kontakta oss via info [a] limhamnsjuristen.se

Jan Tuma
Bitr. jurist