NEJ – din framtidsfullmakt är inte värdelös – trots Aftonbladets rubriker

Härförleden kunde man läsa Aftonbladets rubrik ”Då blir framtidsfullmakten värdelös”, ett påstående som endast delvis är korrekt men som ändå fått mycket uppmärksamhet och skapat mycket oro bland många.

Försäljning av gemensamt ägd fastighet

Det hela handlar om en dom meddelad av Uddevalla tingsrätt den 18 mars 2024 där man för första gången prövat lantmäteriets ”nya” praxis avseende fastighetsförsäljningar (målnummer Ä 696-24)

För oss jurister är det ingen stor nyhet, jag har skrivit om problemställningen redan 2022 som du kan läsa här. Det som har hänt nu är således att en tingsrätt för första gången prövat om en framtidsfullmakt kan användas vid försäljning av en gemensam fastighet, det vill säga när den ena av ägarna företräder både sig själv och den andra ägaren genom en framtidsfullmakt. Detta är förstås också ett av de scenarier många önskade när det blev möjligt att skriva en framtidsfullmakt, man ville helt enkelt att partnern skulle kunna sköta en försäljning utan att behöva ansöka om en god man.

I den nu aktuella fallet underkände lantmäteriet framtidsfullmakten med hänvisning till att det kunde föreligga motstridiga intressen, det vill säga jäv. Beslutet överklagades till Uddevalla tingsrätt som höll med lantmäteriet med denna formulering:

”Med anledning av detta kan det föreligga motstridiga intressen och jäv får anses föreligga (mannen) får därför inte genom framtidsfullmakten företräda (hustrun) vid överlåtande av fastigheten. Det som (hustrun) genom sitt ombud anfört förändrar inte denna bedömning. Tingsrätten avslår överklagandet.”

Grunden för detta ställningstagande hittar man bland annat i Lag om framtidsfullmakter 17 § samt i jävsreglerna i föräldrabalken, vilka man för övrigt tittade mycket på när lagen om framtidsfullmakter utreddes. Föräldrabalkens 12 kap 8 § och 11 kap 2 § är här aktuella och innebär i princip att man inte får sitta på två stolar.

Som det ser ut just nu kan således inte en framtidsfullmakt användas vid försäljning av gemensamt ägd fastighet utan man måste ansöka om en god man i den delen. Samtidigt måste man komma ihåg att det är lantmäteriets praxis som har prövats, vid ett tillfälle, av en tingsrätt. Domen har inte överklagats så i just det här fallet står den sig, men någon praxis från Högsta domstolen har vi ännu inte. Jag personligen menar att om man tydligt skriver i en framtidsfullmakt att en partner, med vilken man samäger en fastighet, får sälja fastigheten med eller utan inskränkningar, så bör det vara giltigt – men det får tiden utvisa när det blir prövat i högsta instans. Ett annat alternativ, om man absolut vill undvika godmanskap, är att skriva en framtidsfullmakt avseende fastighetsförsäljning till någon man litar på men som inte har något intresse av utgången av försäljningen, exempelvis en arvinge

Intressant att läsa är också Svea hovrätts mål 700–23 där det anges att det krävs objektiva och särskilda skäl för att anordna godmanskap när det finns en framtidsfullmakt.

Gäller min framtidsfullmakt i övriga delar?

Ja – har du skrivit en framtidsfullmakt som omfattar mer än försäljning av fastighet så gäller den fullt ut i de delarna, så länge det inte finns risk för motstridiga intressen mellan dig och den du har givit framtidsfullmakten. Därmed behöver du inte skriva om din framtidsfullmakt. Framtidsfullmakter gäller heller aldrig när det kommer till strikt personliga frågor som att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta ett testamente eller ge samtycke till medicinska åtgärder.

Övrigt

Värt att nämna, men som inte diskuterats särskilt mycket, är det faktum att Skatteverket, redan 2021 gjort en rättslig bedömning liknande Lantmäteriets. Denna gällde fråga om att företräda vid bouppteckning, och de har angett följande:

Om en framtidsfullmaktshavare är delägare i samma dödsbo som personen som utfärdat framtidsfullmakten, får fullmaktshavaren inte företräda fullmaktsgivaren vid bouppteckningsförrättningen. Detsamma gäller om fullmaktshavarens make, maka eller sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder, har del i samma dödsbo som fullmaktsgivaren.”  

Detta skiljer sig inte från det fall där en underårig och dess förmyndare har del i samma dödsbo – då måste också en god man utses i just det ärendet, i detta fall anses det självklart att det kan finnas motstridiga intressen.

För det fall ni redan har en framtidsfullmakt men vill ha hjälp att granska den, eller om ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt, är ni välkomna att kontakta oss på Advokatbyrån Limhamnsjuristen och boka en tid.

– Advokat Diana Saelöen

Fastighetsrätt hos Limhamnsjuristen