Framtidsfullmakter – när du själv vill bestämma vad som ska ske om du inte längre fungerar som idag

För en tid sedan skrev jag om en del problem som kan uppstå när man får en god man eller förvaltare förordnad för sig. Nu är en lösning på en del av de problemen snart verklighet, nämligen genom att Sverige liksom flera andra länder inför så kallade framtidsfullmakter. I Sverige är detta ett helt nytt juridiskt institut och är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2017.

Vad innebär då detta? Jo att du får större möjlighet att själv bestämma vem som ska företräda dig och fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv. Denna oförmåga kan bero på demens, sjukdom, förvärvad hjärnskada eller annat som gör att du inte längre är förmögen att förstå konsekvenser av dina handlingar och beslut.

Idag är det vanligaste scenariot vid dessa tillfällen att någon anhörig självmant tar på sig ansvaret och med hjälp av fullmakter utför alla nödvändiga åtgärder, som att betala räkningar, köpa presenter, besluta vad du ska bo, sörja för din person och bevaka dina rättigheter. Vad många inte tänker på är att en fullmakt slutar gälla när fullmaktsgivaren inte längre har någon beslutsförmåga.

Dessvärre händer det allt som oftast att personerna omkring dig inte riktigt är överens om vad som är bäst för dig och vad dina egentliga önskemål är. Resultatet av detta kan bli att det blir en utomstående god man eller förvaltare som får ta hand om dina angelägenheter, vilket ofta blir helt tvärtemot vad du egentligen önskar.

En framtidsfullmakt kan skrivas av alla över 18 år som är beslutsföra och har rättshandlingsförmåga men den måste uppfylla en hel del formkrav, jämförbara med dem som krävs för ett godkänt testamente. Den måste vara skriftlig och fullmaktsgivaren måste skriva under (egenhändigt) eller intyga sin underskrift i samtidig närvaro av 2 vittnen. Den eller de som blir fullmaktshavare får dock inte vara vittnen. Fullmakten bör dateras och det bör finnas någon anteckning om fullmaktsgivarens hälsa, detta för att förhindra att den angrips som ogiltig längre fram.

Fullmakten är som sagt en framtidsfullmakt och börjar inte gälla förrän fullmaktsgivaren är varaktigt ur stånd att ha hand om de angelägenheter fullmakten avser och det är fullmaktshavaren som avgör när detta tillstånd inträtt. Den kan göras generell men i vissa fall är det bättre med en begränsad fullmakt dvs begränsa den till att omfatta ett visst område t.ex. att handha dina värdepapper eller fastigheter.

Om du befarar att det kan komma att uppstå oegentligheter vid brukandet av fullmakten kan du i denna ange att en särskild person, fysisk eller juridisk, ska utses till särskild granskare. Granskarens uppgift är att granska det arbete fullmaktshavaren utför åt dig, och det får anses vara lämpligt att en granskare utses speciellt i fall där det handlar om omfattande behörighet, som att driva företag eller hantera stora summor pengar.

Det kommer att vara fullt möjligt att själv upprätta framtidsfullmakter om formkraven uppfylls. I detta blogginlägg har dock endast kortfattat beskrivits vad det innebär att upprätta en framtidsfullmakt och det finns mycket att tänka på för att den ska vara oangripbar, inte kunna missbrukas, ersättning till granskaren, succession (om fullmaktshavaren inte kan åta sig, eller fortsätta uppdraget), möjligheten till kombinerade fullmakter, anhörigbehörighet osv. Mitt råd är således att anlita en jurist vid upprättandet av framtidsfullmakter och också att man kommer ihåg att detta är ett ”levande dokument” som måste ses över med jämna mellanrum så att den fortfarande stämmer överens med ens önskemål.