Skadebegränsningsplikten vid personskada

På senare tid tycks det som om försäkringsbolagen allt oftare påpekar att en skadelidande har en skadebegränsningsplikt gentemot försäkringsbolagen för att man ska kunna få full ersättning. Det tycks också som om detta är något som de flesta inte känner till, varför det kan bli en chock när försäkringsbolagets beslut kommer.

Skadebegränsningsplikten är en regel som innebär att personer eller organisationer som drabbats av en skada har en skyldighet att vidta åtgärder för att minska skadans omfattning. Detta kan i praktiken innebära allt från att lämna en farlig arbetsplats till att anlita en läkare eller mekaniker för att begränsa skadorna efter en olycka.

Denna plikt att begränsa skadorna är viktig av flera skäl. Till att börja med kan det hjälpa till att minska kostnaderna för reparation- och sjukvård. Om skadan minskas, så minskar även kostnaden för att återställa det skadade objektet eller personen. I princip kan man ställa frågan:  Hur skulle en person agera för det fall det inte fanns möjlighet till försäkringsersättning? Vad skulle en skadelidande då kunna göra för att minska skadan? Samma sak förväntas man göra, även om ersättning kan lämnas från till exempel ett försäkringsbolag.

Skadebegränsningsplikt vid personskada innebär att en person som har lidit skada har en skyldighet att vidta rimliga åtgärder för att begränsa eller minska den ekonomiska delen av skadan och även den faktiska skadan om så är möjligt. Detta kan inkludera att söka medicinsk vård så snabbt som möjligt eller att följa läkarens behandlingsrekommendationer eller delta i rekommenderad rehabilitering samt, icke att förglömma, att söka ersättning från den allmänna försäkringen (Försäkringskassan). Om en person inte uppfyller sin skadebegränsningsplikt kan det påverka möjligheten att erhålla skadestånd eller ersättning från försäkringsbolaget.

Utgångspunkten för ersättning till skadelidande finner vi i skadeståndslagens 5 kap 1 § där det stadgas följande:

”Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter”

Således ska man ersättas fullt ut men inte komma i bättre ställning som skadad än som  oskadad. Det är en del av förklaringen till våra, relativt sett, låga skadestånd i Sverige. Så mycket tydligare blir det inte från lagstiftarens sida och inte heller har vi speciellt mycket praxis från domstolarna.

Frågan blir egentligen vad begreppet ”rimligen kan begäras” innefattar.

En viktig del har visat sig vara att man inte får anses vara arbetsovillig, att man försöker hitta ett arbete som man rimligen kan klara. Detta kan innebära att man måste skola om sig, eller till och med lämna en egen verksamhet, om man kan arbeta fullt ut i ett annat arbete. Detta är en del i att begränsa skadan.

Kan man visa att man gjort vad man kunnat för att begränsa skadan, men trots det inte kan uppnå samma ekonomiska nivå som man skulle befunnit sig i som oskadad – då har man rätt till full ersättning för inkomstförlust från försäkringsbolaget. Det bästa är att diskutera med sin handläggare på försäkringsbolaget, att förklara, fråga och att se till att din läkare skriver tydliga intyg.

När det gäller merkostnader som man har till följd av skadan ska man i första hand få till exempel hjälpmedel genom det allmänna sjukförsäkringssystemet men om det inte går kan man begränsa kostnaden genom att välja det billigare av två alternativ. Även här får det anses att en diskussion med handläggaren är att föredra.

Sammanfattningsvis är skadebegränsningsplikten en viktig del av lagstiftningen som syftar till att minska effekterna av olika former av skador. Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att begränsa skadorna och därigenom minska kostnaderna för bland annat försäkringskollektivet.

Ibland har man emellertid gjort allt som står i ens makt för att begränsa skadan men försäkringsbolaget kräver mer, eller så är man inte överens med försäkringsbolaget om vad som måste eller rimligen kan krävas av dig som drabbats av skada. I sådana fall kan det vara klokt att gå till en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att föra fram dina ståndpunkter och varför du anser att du har rätt till en viss ersättning.

Du kan med fördel vända dig till oss på Advokatbyrån Limhamnsjuristen som har advokater och jurister specialiserade på hälso- och sjuvårdsjuridik och personskaderätt.

Advokat Diana Saelöen