Ansvar för djurhälsopersonals felbehandling av häst

Det är nog få hästägare som känner till att det finns en nämnd till vilken man kan anmäla viss djurhälsopersonal som i sin yrkesutövning har felbehandlat ens häst. Ansvarsnämnden går under namnet ”Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård” (i det följande Ansvarsnämnden).

Ansvarsnämnden
Ansvarsnämndens uppgifter och organisation regleras av lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (i det följande förkortat DHSL). Ansvarsnämndens uppgifter omfattar flertalet frågor. Utöver själva frågan om utredning av en påstådd felbehandling till följd av anmälan från privaträttsliga subjekt, så som till exempel enskilda hästägare, har Ansvars-nämnden till uppgift att påföra disciplinpåföljder och återkalla legitimationer.
Denna text kommer endast att beröra Ansvarsnämndens möjlighet att bedöma anmälningar som kommer från privata subjekt riktade mot djurhälsopersonal rörande felbehandlingar av häst.
För att Ansvarsnämnden ska ta upp en anmälan om felbehandling av Din häst till bedömning måste vissa grundläggande villkor vara uppfyllda: Behandlingen måste dels ha utförts av djurhälsopersonal, i lagens mening och den måste ha förekommit i samband med ett ingrepp eller en åtgärd som kan sägas utgöra ett led i en hälso- och sjukvårdsgivande behandling. Anmälan och underrättelse till den som har anmälts för felbehandlingen måste också göras inom en viss tid.

Djurhälsopersonal
Med djurhälsopersonal avses framför allt personer som utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och som antingen har legitimation som veterinär eller djursjukskötare eller godkännande som hovslagare eller för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.1

Vilken sorts verksamhet?
Med djurens hälso- och sjukvård avses åtgärder som vidtas för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom, skada eller därmed jämförligt tillstånd hos djur 1 kap 3 § 1 st. Med djurens hälso- och sjukvård jämställs även utförande av operativa ingrepp på eller givande av injektioner till djur i andra syften än de som följer av första stycket 1 kap 3 § 2 st.

Vad kännetecknar en felbehandling?
Den som tillhör djurhälsopersonalen ska fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, iaktta noggrannhet och omsorg om djurs hälsotillstånd eller vård och föra journal över djurens hälso- och sjukvård. Den behandlande personen får endast fullgöra uppgifter som han eller hon har kompetens att utföra och bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina uppgifter. Delegation av uppgift är tillåten under vissa förutsättningar men ansvaret för utförandet av behandlingen ligger kvar hos den som delegerat ansvaret. Generellt kan det därför sägas att en grundförutsättning för att man ska kunna göra gällande att ens häst har blivit felbehandlad är att den som har behandlat hästen inte på ett noggrant sätt och med

1 Prop. 2011/12:87
Kuriosa är att ett godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård efter ansökan även kan meddelas för den som har humanmedicinsk legitimation enligt patientsäkerhetslagen.
tillräcklig kompetens för uppgiften har fullgjort sina uppdrag i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om Ansvarsnämnden inte bedömer att det har skett en felbehandling- överklaga
Ibland bedömer Ansvarsnämnden att det har skett en felbehandling, ibland inte. Intressant här är att det är Du, som anmälare, som ska visa att felbehandling har skett. Om Du som hästägare är missnöjd med Ansvarsnämndens bedömning har Du möjlighet att överklaga Ansvarsnämndens beslut. Ett överklagande ska skickas till Ansvarsnämnden som i sin tur överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Jönköping. Ett överklagande måste komma in till Ansvarsnämnden senast tre veckor efter det att Du har fått del av (blivit delgiven) beslutet.

Om jag vill begära skadestånd?
Frågan om skadestånd för felbehandling av Din häst är ett helt kapitel för sig själv. Här ska därför endast två saker påpekas. För det första är det inte Ansvarsnämnden som har att avgöra om en felbehandling är skadeståndsgrundande, det är tingsrätten, och för det andra så måste man inte först anmäla en felbehandling till Ansvarsnämnden innan man riktar ett skadeståndskrav mot djurhälsopersonal genom stämning i tingsrätten. Vänder man sig direkt till tingsrätten kommer även frågan om felbehandling emellertid behöva prövas där.

Vad är bäst?
Jag tycker personligen att det kan vara väl värt att fundera över om man vill inleda med att anmäla en felbehandling till Ansvarsnämnden eller om man på en gång vill rikta ett skadeståndsanspråk mot djurhälsopersonal för en uppkommen felbehandling i tingsrätten. Vid ett sådant övervägande bör bland annat hänsyn tas till vad resultatet blir för ens möjligheter att ha framgång med eventuella skadeståndskrav i tingsrätten om Ansvarsnämnden redan har gjort en bedömning av frågan om en felbehandling har ägt rum. Om Ansvarsnämnden har bedömt att en felbehandling inte har ägt rum så blir det nog svårt att få framgång i tingsrätten. Å andra sidan borde i så fall det motsatta också gälla för det fall Ansvarsnämnden bedömer att en felbehandling har skett. Fördelen här är i så fall att där var processen i tingsrätten är kostnadskrävande så kostar det inte något att anmäla om felbehandling till Ansvarsnämnden.

Preskriptionstider
Jag kommer inte att skriva något om preskriptionstider i denna blogg. Jag planerar i stället att skriva om denna fråga längre fram i tiden. Jag kan ändå inte låta bli att uppmana läsaren att snarast kontakt en advokatbyrå som är kunnig inom detta område, då det är lätt att man annars går miste om de rättsliga vägar som står till buds om ens häst har felbehandlats av det enkla skälet att det har blivit för sent att vidta rättsliga åtgärder.

DISCLAIMER
Denna skrivelse är av generell karaktär och ger i delar endast uttryck för författarens personliga åsikter. Innehållet i denna skrivelse gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte utgöra substitut för juridisk rådgivning i ett enskilt ärende. För rådgivning gällande individuella lösningar kontakta en advokatbyrå.
Om Du har specifika frågor rörande denna skrivelse, eller önskar biträde i ett enskilt ärende, är Du välkommen att kontakta våra jurister på Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB.

– Biträdande jurist Karina Stiernblad

Hästjuridik. Karina Stiernblad bitr. jurist Advokatbyrån Limhamnsjuristen