Den framtida organiseringen av tillsynen

Regeringsuppdragen som läggs på Socialstyrelsen har blivit fler de senaste åren. Under år 2010 arbetade Socialstyrelsen med totalt 221 regeringsuppdrag.

En utredning som gjorts om Tillsynsavdelningen visar att det inom avdelningen finns brister både vad gäller tillsynen och rättstillämpningen, och vad gäller ledning och kommunikation. Sedan 2010 är Tillsynsavdelningen indelad i Regionala enheter, som i sin tur är indelade i olika typer av sektioner. Utredningen visar emellertid att det brister i samarbete mellan sektionerna. Detta får till följd att man inte har en enhetlig rättstillämpning inom myndigheten. Nu föreslås ytterligare en omorganisation, som innebär att sektionscheferna på enheterna tas bort. Denna förändring ska vara genomförd i september 2012.

Att generaldirektör Lars-Erik Holm, av tidningen Chef, dessutom har blivit utsedd till Sveriges sämste chef, gör ju inte saken bättre. Överdirektör Håkan Ceder, som inte kunnat dra jämt med generaldirektören, har lämnat Socialstyrelsen. Enligt Dagens Medicin är det emellertid fler chefer som ”sitter löst”.Socialstyrelsen, som alltså ska ansvara för tillsynen över två så viktiga områden som socialtjänst och sjukvård är alltså själv en myndighet i kris. Hur ska en myndighet kunna utöva tillsyn över andra när man inte själv har en organisation som fungerar? Det är inte trovärdigt!

Det pågår en utredning – Vård- och omsorgsutredningen – som i oktober 2011 lämnade ett delbetänkande och som den 15 april 2012 ska lämna sitt slutbetänkande över hur bl a tillsynen av vården ska organiseras i framtiden.

Utredaren Stefan Carlsson utesluter inte att han kommer att föreslå att myndigheter läggs ner och att det tillskapas en tillsynsmyndighet.

I dag är tillsynen är en omfattande och viktig del av Socialstyrelsen. En central fråga för Socialstyrelsens framtida uppgifter är därför om det andra steget i tillsynsreformen, en renodlad tillsynsmyndighet, kommer att genomföras. Om det blir som många tror att det föreslås en helt ny tillsynsstuktur så kommer förändringarna troligen att träda i kraft den 1 januari 2014.

Det ska bli mycket spännande att ta del av Stefan Carlssons slutbetänkande i april.

Ewa Wressmark, advokat