Rättssäkerheten satt ur spel för tusentals inom socialförsäkringen

Med långa men relativt jämna mellanrum kommer det artiklar om hur svårt det är för försäkrade i socialförsäkringen att få hjälp med sina ärenden. Det beror på att det i princip är omöjligt att få rättshjälp i dessa ärenden och att rättsskyddet i hemförsäkringen inte täcker denna typ av tvister. Trots dessa artiklar har det inte blivit någon ändring. Snarare har det blivit värre, då det faktum att Försäkringskassan idag tillämpar regelverket mycket strikt och då reglerna om sjukskrivningstid förändrats, har gjort att allt fler hamnar i tvist med Försäkringskassan

Varför behöver man då rättshjälp kan man fråga sig? Myndigheten ska ju hjälpa den enskilde och Förvaltningsrätten har utredningsskyldighet. Men fungerar det egentligen i praktiken?

Som jurist upplever jag gång efter annan att det kommer personer till mig enbart för att få hjälp att tolka vad Försäkringskassan egentligen har skrivit till dem. Ska ett beslut fattas? Har beslutet fattats? Vad är skillnad på omprövning och överklagande? Vad ska jag som enskild göra för att visa att jag har rätt till ersättning? Bara att förklara hur systemet fungerar tar närmare en timme och vips så är vederbörande åtskilliga hundralappar fattigare. Hundralappar som de i allmänhet inte har.

När de fått klart för sig vad som står i Försäkringskassans papper, inser många att de inte har kapacitet att klara att driva sitt ärende själv. Någon reell hjälp från myndigheten att tala om får de i allmänhet inte, trots att Försäkringskassan har skyldighet att hjälpa den enskilde . Istället slutar det ofta med att de står där ensamma mot Försäkringskassans jurister vid processjuridiska avdelningen … då känner de flesta sig väldigt små. När ärendet väl hamnat hos Förvaltningsrätten, sägs denna ha utredningsskyldighet. Frågan är hur långt den sträcker sig.  I många fall tycks det som om rätten anser sig uppfyllt sin skyldighet när man begärt in Försäkringskassans utredning. Detta är i princip aldrig nog, den utredningen har ju de facto redan prövats, av Försäkringskassan.

Nu är det istället upp till den enskilde att begära in läkarintyg och annat som kan styrka deras arbetsoförmåga, till råga på allt finns det ofta också ett behov att instruera läkaren hur ett intyg ska skrivas då arbetsförmågan noggrant måste dokumenteras i intyget. En diagnos är inget värt i dessa sammanhang.
Om en person t.ex har fått avslag på sin ansökan om livränta måste han eller hon själv bevisa sin arbetsoförmåga och dess samband med en olycka eller en arbetssjukdom.

Eftersom den enskilde måste klara av att bevisa för Försäkringskassan att man har rätt till ersättning krävs det att man behärskar lagstiftningen och har förmåga och möjlighet att skaffa övertygande medicinsk bevisning. Ett arbete som vi jurister dagligen sysslar med, men som gemene man ofta inte reder ut. Det händer att personer som kommer till oss försökt ta tillvara sin rätt själv, vilket ofta lett till att ärendet blivit både felaktigt och försenat. Någon hjälp från myndighet eller domstol har de inte fått!

Få friska människor klarar att ta tillvara sin rätt mot Försäkringskassan, om man dessutom är sjuk och har nedsatt kapacitet och är mycket ekonomiskt beroende av Försäkringskassans beslut är det näst intill omöjligt att klara det. Det är aldrig lätt att tala i egen sak och att hålla sig objektiv.

Trots detta förvägras de försäkrade oftast möjligheten att skaffa sig ett juridiskt ombud eftersom rättshjälp mycket sällan beviljas i dessa ärenden. Inte ens om du är analfabet beviljas det rättshjälp. Detta får till konsekvens att många tusen sjuka och arbetsoförmögna försäkrade varje år går miste om rättmätig arbetsskadelivränta, förtidspension eller sjukpenning på grund av att de inte har råd att ta tillvara sin rätt gentemot Försäkringskassan.

Det är min åsikt att vi jurister och andra som arbetar med socialförsäkringar ständigt måste föra fram frågan om rättshjälp eller rättsskydd i socialförsäkringsärendena. De tvister som uppstår inom förvaltningsrätten är ofta av en karaktär och vikt för den enskilde som vida övergår de flesta privata tvister som drivs i tingsrätten och där rättsskydd utgår. Vi kan inte tillåta att rättssäkerheten sätts ur spel för att den enskilde inte har råd att anlita ett ombud. På Rättshjälpsmyndighetens hemsida beskrivs rättshjälpen som ”en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.”
Det är dags att stå upp för denna beskrivning även i förvaltningsrättsliga ärenden.
Diana Lindgren Sälöen