Att få bestämma över sin egen kropp

Vem bestämmer över DIN kropp?

I söndags publicerades en artikel i Aftonbladet om Julia och Pelle som inte får använda sitt befruktade ägg som ligger nedfryst och i perfekt skick.

(länk till artikeln http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16555193.ab)

Ärendet har också tagits upp i dagens juridik

(länk till denna artikel är http://www.dagensjuridik.se/2013/04/socialstyrelsen-stoppar-46-arig-kvinna-fran-att-bli-gravid-med-eget-agg-overklagas-till-hfd)

Julia och Pelle, som givit mig tillstånd att skriva om dem i denna blogg kom till mig för att få hjälp att överklaga ett beslut från Rättsliga Rådet och Socialstyrelsen.

Julia hade, på uppmaning av personal på Socialstyrelsen ansökt om förlängning av frystiden av ägget, det hade då gått 2 månader över den lagstadgade tiden. Julia fick vid samtalet besked om att det inte skulle bli några problem eftersom de i princip alltid beviljar detta. Detta besked visade sig emellertid inte helt korrekt. I avslagsbeslutet stod det klart och tydligt ”Julia har fyllt 46 år. Socialstyrelsen avslår därför ansökningen”

Enligt Lars Marsk på Rättsliga Rådet så ”ges avslag om paret har en grumlig plan om att de kanske någon gång i framtiden vill använda de befruktade äggen eller om kvinnan är 46 år eller äldre. Man har i det senare fallet valt att vara något så när kongruent med de bestämmelser som gäller för adoption. Man har ju också i förarbeten och föreskrifter talat om att man inte bör behandla efter den tid då kvinnans normala fertilitet avtar.”

Enligt lagen får ett befruktat ägg eller ett ägg som har varit föremål för somatisk cellkärnöverföring förvaras i fryst tillstånd i högst fem år eller under den längre tid som Socialstyrelsen bestämt enligt 6 §. Ursprungligen var tiden endast 1 år men då ökad kunskap om nedfrysningens inverkan på ägget visade att det inte tog någon skada förlängde man tiden till fem år. I dag vet man att tiden inte har någon inverkan på det nedfrysta ägget. Därmed är inte detta något bra argument för att inte bevilja förlängning.

Istället riktade Rättsliga Rådet och Socialstyrelsen in sig på Julias ålder, 46 år! Samtidigt påpekas det att man inte bör behandla efter den tid då kvinnans normala fertilitet avtar och att 46 år endast är en rekommendation, mycket kopplat till den rekommenderade åldern för adoption. Julias prover visar att hon är i mycket god form och fortfarande högfertil. Om det i stället hade varit ett krav på en mer individuell prövning är det troligt att utgången blivit annorlunda.

Ägget kommer ursprungligen från Julia och är befruktat med spermier från Pelle, det är tänkt att inplanteras i Julias kropp. Vem bestämmer över DIN kropp?

Ska Rättsliga Rådet och Socialstyrelsen vara de som bestämmer över våra kroppar när vi nått en viss ålder? Eller åtminstone kvinnans kropp, Pelles ålder har aldrig varit på tal. Gränsen på 46 år har inte satts utifrån barnets perspektiv då det utifrån detta perspektiv är viktigt att det finns ett tillräckligt stort utrymme för individuellt anpassade beslut.

Övriga krav för att få inplantera ägget är att de befruktade äggen endast får föras tillbaks om båda i paret är vid liv, att de är gifta eller bor under äktenskapsliknande former och att de båda ger sitt skriftliga medgivande. Regler som verkligen utgår ifrån barnets perspektiv och som uppfylls av Julia och Pelle.

I domen från förvaltningsrätten grundades avslaget på att de kunde inplanterat ägget tidigare om de inte valt att adoptera barn. Inget nämns om åldern! Till saken hör att Julia och Pelle valde att adoptera efter några misslyckade försök med IVF-behandling och att det är ett krav att efter adoptionen vänta i 2 år innan nya försök att skaffa biologiska barn görs. Detta hade inte Julia och Pelle haft möjlighet att bemöta då de i överklagandet endast bemötte avslaget som grundades på åldern.

Det har dock dykt upp en ny intressant lagstiftning i och med förändringarna i diskrimineringslagen. Åldersdiskriminering har ingått i diskrimieringslagen hela tiden, dock har hälso- och sjukvården varit undantaget tidigare. Numera är även åldersdiskriminering förbjuden inom hälso- och sjukvården utom vid vissa särskilda situationer då viss särbehandling anses tillåten. Jag anser inte att detta är ett sådant tillfälle då särbehandling kan tillåtas.

Riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården baseras på tre grundläggande etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Av dessa principer framgår det att ålder inte får vara avgörande vid  prioriteringar inom sjukvården T.ex. kan ålder inte anses vara avgörande för att bedöma fertilitet utan en individuell prövning måste göras.

Vården skall dessutom ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet.

Frågan kvarstår, vem har rätt att bestämma över DIN kropp?

Enligt min mening så är diskrimineringslagen, europakonventionen och flera rättsfall från EU-domstolen samstämmiga i detta. DU har rätt att bestämma över DIN kropp.

Nu är det upp till Högsta Förvaltningsdomstolen att avgöra om de ska ta upp saken till prövning eller inte.