Patientsäkerhetslagen och rättssäkerheten

Den 1 januari 2011 fick vi en ny patientsäkerhetslag. Den ersatte Lagen om yrkesverksamhet inom häso- och sjukvården samt ett par av Socalstyrelsens föreskrifter. Syftet med lagen var att göra vården säkrare och att det skulle bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I media kan man emellertid läsa att Socialstyrelsen inte klarar av att hantera sitt nya uppdrag som bl a patientsäkerhetslagen medfört.

Enligt det tidigare regelverket var anmälaren (i regel patienten), för att HSAN skulle kunna utreda anmäla, tvungen att ange vem man ville anmäla och specificera vilka fel man ansåg att denne hade begått. I det nya systemet kan patienten (eller någon annan anmälare) istället anmäla en händelse och Socialstyrelsen ska göra en förutsättningslös utredning av det som skett.

Om en verksamhet eller enskild personal kritiseras av Socialstyrelsen, kan detta inte överklagas. Socialstyrelsens bedömning kvarstår oemotsagd, utan möjlighet att få ärendet prövat i domstol. Tidigare kunde HSAN:s beslut överklagas och det hände inte allt för sällan att beslutet ändrades i Förvaltningsrätten eller Kammarrätten.

Med dagens system kan en kritiserad vårdgivare inte få upprättelse. Inte heller kan patienten, om denne är missnöjd om Socialstyrelsen inte riktar någon kritik mot någon vårdpersonal eller vårdgivaren, få sina klagomål prövade i domstol. Således är båda parter förlorare.

Kritik har kommit från vissa chefläkare över Socialstyrelsens hantering och handläggning av klagomålsärendena. I många fall sker ett dubbelarbete, där en och samma händelse både utreds som ett s k Lex Maria ärende och som ett enskilt klagomålsärende. Det innebär att chefläkarna får yttra sig till Socialstyrelsen två gånger om samma sak. En annan kritik som framförts är att Socialstyrelsen bara skickar ut de klagomål som inkommit, utan att begära komplettering så att det kan förstås vad som anmäls och vad klagomålen består i. Ett rent slentriantmässigt utskick med andra ord, utan någon genomgång av anmälan. Man lämnar helt enkelt åt vården att försöka tolka och utröna vad anmälaren vill och vad klagomålet består i.

Det är självklart viktig att effekterna av patientsäkerhetslagens och de nya reglernas införande följs upp. I sitt yttrande över propositionen till patientsäkerhetslagen betonar också lagrådet vikten av att reformen och dess effekter noga följs. Med tanke på att det, förutom lagens effekter på patientsäkerheten i vården, också är Socialstyrelsens hantering av anmälningsärenden, både Lex Maria och klagomål från enskilda, är det enligt min mening inte lämpligt att det blir Socialstyrelsen som ska svara för uppföljningen.

Att handläggningstiderna har blivit längre är ett faktum. Att handläggningen också har blivit av sämre kvalitet än tidigare torde man också kunna konstatera.
På vilket sätt har det nya systemet förbättrat för patienterna? Inte på något sätt!
På vilket sätt har det nya systemet förbättrat för vårdgivarna? Inte på något sätt!

Ewa Wressmark, advokat